8175/TCHQ-GSQL ngày 31/12/2019

Mục quản lý giấy phép được thiết kế trên Hệ thống E-Customs5, chức năng: IX. Kết nối hệ thống -> N. Trừ lùi giấy phép -> 1. Quản lý thông tin trừ lùi giấy phép

I. Hướng dẫn sử dụng hệ thống trừ lùi giấy phép

1. Chức năng hiển thị đính kèm giấy phép trên tờ khai hải quan

Giấy phép được cấp trên Cổng thông tin một cửa quốc gia (sau đây viết tắt là NSW) được hiển thị đính kèm vào tờ khai hải quan trong trường hợp dữ liệu phù hợp giữa tờ khai hải quan và thông tin giấy phép trên NSW theo số giấy phép và mã số thuế doanh nghiệp.

2. Cập nhật thông tin giấy phép:

a) Chức năng Quản lý thông tin trừ lùi giấy phép (IX. Kết nối hệ thống -> N. Trừ lùi giấy phép -> 1. Quản lý thông tin trừ lùi GP):

b) Mô tả: Công chức hải quan nhập thông tin trừ lùi giấy phép theo từng mã HS của hàng hóa trên giấy phép với hai hình thức là sử dụng giấy phép một lần và sử dụng giấy phép nhiều lần (công chức hải quan nhập thông tin trừ lùi giấy phép cho đến khi số lượng còn lại bằng 0).

c) Trình tự thực hiện:

– Trường hợp giấy phép được cấp trên NSW, sau khi cập nhật thông tin tìm kiếm (số giấy phép, ngày giấy phép, mã doanh nghiệp), hệ thống sẽ hỗ trợ tra cứu thông tin giấy phép từ hệ thống NSW. Công chức hải quan có thể bổ sung các chỉ tiêu tìm kiếm khác (như: Hình thức sử dụng, số tờ khai, mã HS).

– Trường hợp giấy phép được cấp bản giấy (đối với các thủ tục hành chính chưa được các Bộ, ngành thực hiện trên NSW), công chức hải quan sẽ nhập thông tin giấy phép theo cách thủ công để thực hiện theo dõi trừ lùi. Hệ thống E-Customs5 hỗ trợ cập nhật các chỉ tiêu phục vụ cho công tác theo dõi trừ lùi (theo số giấy phép, ngày giấy phép, ngày hết hiệu lực, mã số thuế, hình thức sử dụng, mã HS, tên hàng, số tờ khai, số lượng hàng hóa).

– Sau khi thông tin giấy phép đã được cập nhật trên Hệ thống E-Customs5, khi đăng ký tờ khai hải quan cho mỗi lần sử dụng giấy phép, công chức hải quan sử dụng chức năng “Thêm lần sử dụng” để cập nhật thông tin lô hàng xuất khẩu, nhập khẩu.

3. Xóa thông tin trừ lùi giấy phép

a) Chức năng: IX. Kết nối hệ thống -> N. Trừ lùi giấy phép -> 2. Xóa thông tin trừ lùi GP.

b) Mô tả: Cho phép công chức hải quan xóa bỏ thông tin theo dõi trừ lùi giấy phép trong trường hợp cần thiết (hệ thống cho phép xóa bỏ từng lần trừ lùi của giấy phép, cụ thể như ví dụ sau: Công chức hải quan đã nhập trừ lùi giấy phép đến lần thứ 5 nhưng vì lý do nào đó muốn xóa bỏ lần thứ 3 trở đi thì công chức hải quan phải thực hiện xóa bỏ theo thứ tự tuần tự từ 5, 4, 3).

c) Trình tự xử lý:

– Thông tin dữ liệu theo dõi trừ lùi giấy phép có tờ khai hải quan đăng ký tại Chi cục Hải quan nào thì chỉ có Chi cục đó mới có quyền xóa bỏ.

– Trước khi thực hiện việc xóa thông tin trừ lùi giấy phép, công chức hải quan phải trình Lãnh đạo Chi cục phê duyệt và ghi nhận thông tin lý do xóa vào hệ thống.(Chi tiết hướng dẫn sử dụng quản lý thông tin giấy phép, Cục Hải quan tỉnh, thành phố tra cứu trên Hệ thống E-Customs5 hoặc theo Phụ lục đính kèm).

II. Nguyên tắc thực hiện

1. Đối với các giấy phép được cấp trên NSW từ ngày 01/01/2020 và các giấy phép được cấp dưới dạng bản giấy, Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai hải quan đầu tiên cập nhật thông tin trừ lùi giấy phép trên Hệ thống theo hướng dẫn tại điểm 2 mục I công văn này; không cấp Phiếu theo dõi trừ lùi theo mẫu số 05/TDTL/GSQL.Tổng cục Hải quan (Cục Giám sát quản lý về Hải quan) không thực hiện việc xác nhận giấy phép đối với các giấy phép được cấp trên NSW từ ngày 01/01/2020.

2. Trường hợp giấy phép được cấp trên NSW trước hoặc sau thời điểm 01/01/2020; hoặc giấy phép được cấp dưới dạng bản giấy, nếu người khai hải quan sử dụng Giấy phép cho một lần xuất khẩu, nhập khẩu, Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai thực hiện việc cập nhật thông tin giấy phép vào hệ thống theo hướng dẫn tại điểm 2 mục I công văn này.

3. Đối với các giấy phép được cấp trên NSW trước ngày 01/01/2020, nếu người khai hải quan sử dụng cho nhiều lần xuất khẩu, nhập khẩu, Tổng cục Hải quan (Cục Giám sát quản lý về Hải quan) tiếp tục thực hiện việc xác nhận theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 28 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính (được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018).Căn cứ văn bản xác nhận, Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai hải quan, đầu tiên thực hiện việc cập nhật thông tin trừ lùi giấy phép theo hướng dẫn tại mục I công văn này và thu hồi văn bản xác nhận nêu trên.

4. Trường hợp Hệ thống E-Customs5 gặp sự cố không thể cập nhật thông tin giấy phép, Chi cục trưởng Chi cục Hải quan quyết định việc làm thủ tục xuất khẩu, nhập khẩu và cập nhật lại thông tin giấy phép sau khi Hệ thống hoạt động trở lại.5. Đối với các trường hợp đã được cấp Phiếu theo dõi trừ lùi theo mẫu số 05/TDTL/GSQL, người khai hải quan đã xuất khẩu, nhập khẩu, nhưng chưa hết lượng hàng ghi trên giấy phép, Cục Hải quan các tỉnh, thành phố tiếp tục thực hiện theo dõi, trừ lùi trên Phiếu cho đến khi hết lượng hàng ghi trên giấy phép.