2903/TCHQ-GSQL ngày 05/05/2021

Kính gửi: Cục Hải quan Tp. Hồ Chí Minh.

Trả lời công văn số 842/HQHCM-GSQL của Cục Hải quan Tp. Hồ Chí Minh về việc vướng mắc khi cập nhật tiêu chí “Mã Doanh nghiệp” trên Hệ thống tự động (V5) đối với trường hợp doanh nghiệp ủy thác được cấp giấy phép xuất khẩu/nhập khẩu ủy thác cho doanh nghiệp khác thực hiện thủ tục hải quan, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau: 

Tổng cục Hải quan ghi nhận kiến nghị của Cục Hải quan Tp. Hồ Chí Minh và sẽ nghiên cứu, bổ sung chức năng tại ô “Mã Doanh nghiệp” trên Hệ thống V5 để giải quyết trường hợp doanh nghiệp đứng tên trên giấy phép ủy thác cho doanh nghiệp khác thực hiện thủ tục hải quan. Trước mắt, khi cập nhật thông tin giấy phép trên Hệ thống V5, công chức hải quan cập nhật mã số thuế, tên của doanh nghiệp được cấp giấy phép vào ô “Mã doanh nghiệp” đồng thời cấp Phiếu theo dõi trừ lùi và theo dõi, thanh khoản theo quy định tại khoản 17 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/04/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 38/2015/TT-BTC.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan Tp. Hồ Chí Minh được biết, thực hiện.