41/TCHQ-TXNK ngày 06/01/2021

Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hải Phòng

Thời gian vừa qua, Tổng cục Hải quan nhận được phản ánh về vướng mắc khi thực hiện phân loại mặt hàng khai báo là “Hạt tía tô rang chưa tẩm ướp” và “Hạt tía tô rang tách vỏ”. Để thực hiện phân loại thống nhất, Tổng cục Hải quan hướng dẫn như sau:

Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/6/2017 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam và Thông tư số 09/2019/TT-BTC ngày 15/02/2019 sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại các Phụ lục của Thông tư số 65/2017/TT- BTC ngày 27/6/2017 của Bộ Tài chính;

Tham khảo chú giải chi tiết HS 2017;

Trường hợp mặt hàng được xác định là “Hạt tía tô đã hoặc chưa tách vỏ, đã được chế biến làm chín (quá trình rang), chưa được tẩm gia vị (muối, đường,…)” thì thuộc nhóm 20.08, mã số 2008.19.91.

Yêu cầu Cục Hải quan TP.Hải Phòng căn cứ vào hồ sơ hải quan, tài liệu kỹ thuật, quy trình sản xuất, thực tế hàng hóa và hướng dẫn phân loại nêu trên để hướng dẫn doanh nghiệp khai báo và thực hiện xử lý thuế theo đúng quy định.