86/TCHQ-TXNK ngày 08/01/2021

Kính gửi: Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố.

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 5084/BQP-KHĐT ngày 31/12/2020 của Bộ Quốc phòng về việc thông báo thẩm quyền cấp phép xuất nhập khẩu hàng hóa phục vụ quốc phòng và các nội dung thủ tục liên quan đến xuất nhập khẩu hàng hóa của Bộ Quốc phòng áp dụng thực hiện từ ngày 01/01/2021. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Để kịp thời triển khai, áp dụng các quy định mới của Bộ Quốc phòng, yêu cầu các Cục Hải quan tỉnh thành phố phổ biến nội dung công văn số 5084/BQP-KHĐT ngày 31/12/2020 của Bộ Quốc phòng nêu trên (đính kèm) đến các đơn vị liên quan trực tiếp đến công tác xuất nhập khẩu hàng hóa phục vụ nhiệm vụ quốc phòng để phối hợp thực hiện, xử lý việc liên quan.

Tổng cục Hải quan thông báo để các Cục Hải quan tỉnh, thành phố được biết và thực hiện.

5084/BQP-KHĐT ngày 31/12/2020

Kính gửi: Bộ Tài chính.

Để tạo thuận lợi trong công tác phối hợp giải quyết thủ tục hải quan, miễn thuế đối với hàng hóa xuất nhập khẩu phục vụ nhiệm vụ quốc phòng trong thời gian tới, bằng văn bản này Bộ Quốc phòng thông báo với Quý Bộ một số nội dung quy định mới trong Bộ Quốc phòng liên quan đến công tác mua sắm, xuât nhập khẩu hàng hóa phục vụ nhiệm vụ quốc phòng áp dụng thực hiện từ ngày 01/01/2021, cụ thể:

1. Cục trưởng Cục Kế hoạch và Đầu tư/BQP có thẩm quyền cấp giấy phép, giấy xác nhận hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, tạm xuất – tái nhập, tạm nhập – tái xuất phục vụ nhiệm vụ quốc phòng và gia hạn, điều chỉnh giấy phép; ký văn bản đề nghị Tổng cục Hải quan giải quyết thủ tục miễn thuế nhập khẩu hàng hóa phục vụ nhiệm vụ quốc phòng.

2. Bộ Quốc phòng bỏ quy định bắt buộc về việc hợp đồng xuất khẩu, nhập khẩu, tạm xuất – tái nhập, tạm nhập – tái xuất hàng hóa phục vụ nhiệm vụ quốc phòng phải được cấp có thẩm quyền của Bộ Quốc phòng phê duyệt.

Đề nghị Quý Bộ quan tâm, kịp thời triển khai cho các đầu mối cơ quan, đơn vị thuộc quyền có liên quan trực tiếp đến công tác xuất nhập khẩu hàng hóa phục vụ nhiệm vụ quốc phòng của Bộ Quốc phòng để phối hợp, thực hiện.