74/TCHQ-GSQL ngày 07/01/2021

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Quảng Trị.

Trả lời công văn số 04/12/2020/TA-CVHQ ngày 16/12/2020 của Công ty cổ phần Thành An về thủ tục hải quan tái nhập hàng tạm xuất để bảo hành theo hợp đồng bảo hành, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Đồng ý cho Công ty được vận chuyển riêng 02 bộ phận của máy phát số 01 (gồm STATOR- thành phần tĩnh nằm bên ngoài máy phát và ROTOR- thành phần quay nằm trên trong máy phát) về Việt Nam bằng đường biển và đường hàng không và làm thủ tục hải quan tái nhập từng bộ phận của máy phát số 01 tại Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Cửa Việt- Cục Hải quan tỉnh Quảng Trị trên tờ khai hải quan giấy.

2. Thủ tục kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa tái nhập:

– Hàng hóa vận chuyển từ cửa khẩu nhập đến cửa khẩu cảng Cửa Việt thực hiện thủ tục hải quan theo hình thức vận chuyển độc lập theo quy định tại khoản 1 Điều 50 Thông tư số 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại khoản 28 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC;

– Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Cửa Việt căn cứ quy định tại khoản 5, khoản 7 Điều 33 Luật Hải quan năm 2014, khoản 4 Điều 29 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP để thực hiện kiểm tra thực tế hàng hóa, theo đó, công chức thực hiện trực tiếp hoặc bằng máy móc, thiết bị kỹ thuật, các biện pháp nghiệp vụ khác. Cơ quan Hải quan căn cứ hồ sơ hải quan khai báo hàng tái nhập, hồ sơ hải quan tạm xuất, kết quả kiểm tra thực tế hàng hóa tại tờ khai tạm xuất, biên bản nghiệm thu lắp đặt tại công trình Nhà máy thủy điện La Tó, văn bản cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật của doanh nghiệp để làm cơ sở thông quan, thực hiện thủ tục tái nhập theo quy định.

– Về việc quyết toán tờ khai tạm xuất trên Hệ thống: Cục Hải quan tỉnh Quảng Trị chỉ đạo Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Cửa Việt căn cứ hồ sơ hải quan hàng hóa tái nhập để cập nhật số tờ khai tái nhập (G51) vào tờ khai hải quan tạm xuất thông qua nghiệp vụ CNO/CNO11.

3. Giao Cục Hải quan tỉnh Quảng trị tiến hành kiểm tra sau thông quan sau khi hoàn thành thủ tục thông quan.

Tổng cục Hải quan hướng dẫn Cục Hải quan tỉnh Quảng Trị biết, thực hiện.