45/TCHQ-GSQL ngày 06/01/2021

Trả lời công văn số 14366/HQHP-KSHQ ngày 17/11/2020 và công văn số 13811/HQHP-KSHQ ngày 04/11/2020 của Cục Hải quan thành phố Hải Phòng về việc tái xuất phế liệu tồn đọng tại cảng biển, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Việc tái xuất phế liệu không đủ điều kiện nhập khẩu đang tồn đọng tại cảng biển đối với lô hàng nêu tại công văn số 14366/HQHP-KSHQ và công văn số 13811/HQHP-KSHQ dẫn trên:

Trên cơ sở đề nghị của Hãng tàu, Tổng cục Hải quan yêu cầu Cục Hải quan thành phố Hải Phòng làm việc với Hãng tàu để thực hiện rà soát thông tin của lô hàng đối chiếu với các điều kiện theo hướng dẫn tại điểm 1 công văn số 6595/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan để thực hiện. Theo đó, lô hàng phải có cảng giao hàng/cảng đích là cảng thuộc quốc gia xuất khẩu ban đầu.

Sau khi phê duyệt hồ sơ phương tiện vận tải xuất cảnh vận chuyển phế liệu tái xuất, Cục Hải quan thành phố Hải Phòng thông báo về Tổng cục Hải quan qua Cục Quản lý rủi ro về danh sách container tái xuất và quốc gia nhận lại phế liệu để thiết lập các tiêu chí quản lý rủi ro.

Đối với các lô hàng hết thời hạn tái xuất theo yêu cầu bằng văn bản cùa cơ quan Hải quan, yêu cầu Cục Hải quan thành phố Hải Phòng thực hiện giám sát chặt chẽ các lô hàng phế liệu tồn đọng tại cảng biển để chờ Tổng cục Hải quan báo cáo lãnh đạo Bộ Tài chính để có biện pháp xử lý theo quy định của pháp luật.

Giao Cục Quản lý rủi ro thiết lập các tiêu chí quản lý rủi ro trên Hệ thống, có cảnh báo để Cục Hải quan các tỉnh, thành phố tăng cường kiểm tra, giám sát để đảm bảo việc sau khi tái xuất các lô hàng phế liệu không đủ điều kiện nhập khẩu nêu tại công văn số 14366/HQHP-KSHQ và công văn số 13811/HQHP-KSHQ không quay trở lại dỡ xuống cảng biển Việt Nam.

Tổng cục Hải quan trả lời nội dung trên để các đơn vị biết và thực hiện.