81/TCHQ-GSQL ngày 08/01/2021

Kính gửi: Tổng cục Thuế.

Trả lời công văn số 5822/TCT-TTKT ngày 18/12/2020 của Tổng cục Thuế về việc có ý kiến đối với trường hợp mua bán hàng hóa giữa Công ty CP cơ khí xây dựng thương mại Đại Dũng (Công ty DDC) và Công ty Power machine (Công ty PM) có điều khoản chỉ định giao hàng tại Nhà máy nhiệt điện Long Phú 1. Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về việc xác định hàng hóa xuất nhập khẩu tại chỗ

Trường hợp doanh nghiệp Việt Nam mua bán hàng hóa với thương nhân nước ngoài có hiện diện tại Việt Nam thì không phải hàng hóa xuất nhập khẩu tại chỗ theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 35 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ.

2. Về việc xác định Công ty PM có hiện diện tại Việt Nam

Căn cứ quy định tại Luật Thương mại năm 2005, Nghị định số 07/2016/NĐ-CP ngày 25/01/2016 của Chính phủ thì việc xác định Công ty PM có hiện diện tại Việt Nam thông qua hoạt động của Văn phòng đại diện OJSC “Power Machines” tại Hà Nội (MST: 0101626393), đề nghị Tổng cục Thuế (Đoàn thanh tra) căn cứ quy định trên giấy phép thành lập Văn phòng và ý kiến cơ quan chuyên môn để xác định.

Tổng cục Hải quan gửi Tổng cục Thuế để tham khảo.