47/TCHQ-GSQL ngày 06/01/2021

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh

Tổng cục Hải quan nhận được phản ánh của doanh nghiệp vướng mắc về việc các Chi cục Hải quan cửa khẩu thuộc Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh không giải quyết thủ tục hải quan đối với hàng hóa kinh doanh tạm nhập tái xuất (bao gồm hàng kinh doanh tạm nhập tái xuất gửi kho ngoại quan), hàng gửi kho ngoại quan đang lưu giữ tại các địa bàn khác không thuộc địa bàn tỉnh Quảng Ninh, Tổng cục Hải quan yêu cầu Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh chỉ đạo các Chi cục Hải quan cửa khẩu thực hiện như sau:

1. Về cửa khẩu nhập, cửa khẩu xuất: Từ ngày 01/01/2021 thực hiện đúng quy định tại Thông tư số 09/2020/TT-BTC ngày 14/05/2020 của Bộ Công Thương quy định về lộ trình áp dụng cửa khẩu nhập khẩu, xuất khẩu đối với hàng hóa kinh doanh tạm nhập tái xuất, kinh doanh chuyển khẩu, hàng hóa kinh doanh tạm nhập tái xuất gửi kho ngoại quan.

2. Về thủ tục hải quan: căn cứ quy định tại Điều 16 Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15/05/2018, Thông tư số 09/2020/TT-BCT ngày 14/05/2020 của Bộ Công Thương, Điều 82 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 và Điều 91 Thông tư số 38/2015/TT-BTC (đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 56 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC) để thực hiện thủ tục hải quan thống nhất đối với hàng hóa kinh doanh tạm nhập, tái xuất, hàng hóa gửi kho ngoại quan theo đúng quy định của pháp luật.

Tổng cục Hải quan chỉ đạo để Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh thực hiện.