76/TCHQ-TXNK ngày 07/01/2021

Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh.

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 3241/HQHCM-STQ ngày 05/11/2020 của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh vướng mắc về xử lý thuế cho mặt hàng có tên khai báo “Cánh quạt (bộ phận của tháp giải nhiệt) không bao gồm motor (1 bộ =4 cánh +1 mâm)” do Công ty TNHH Công nghiệp Liang Chi II (Việt Nam) nhập khẩu. Qua xem xét, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Theo công văn số 843/HQHCM-TXNK ngày 07/04/2020 của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh (kèm tài liệu báo cáo trước đây), thì Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh đã thực hiện kiểm tra sau thông quan và có công văn số 3668/HQHCM-TXNK ngày 11/12/2019 hướng dẫn Doanh nghiệp phân loại “cánh quạt”.

Về việc phân loại và xử lý thuế cho mặt hàng có tên khai báo “Cánh quạt (bộ phận của tháp giải nhiệt) không bao gồm motor (1 bộ =4 cánh +1 mâm)” nêu trên, Tổng cục Hải quan đã có hướng dẫn phân loại tại công văn số 2943/TCHQ- TXNK ngày 06/05/2020 và số 6638/TCHQ-TXNK ngày 15/10/2020.

Do vậy, yêu cầu Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh kiểm tra, rà soát các hướng dẫn trước đây của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh đối với mặt hàng có tên khai báo trên do doanh nghiệp nhập khẩu, đối chiếu với quy định hiện hành và hướng dẫn tại văn bản số 2943/TCHQ-TXNK, số 6638/TCHQ-TXNK nêu trên của Tổng cục Hải quan để thực hiện phân loại và xử lý thuế cho doanh nghiệp theo đúng quy định.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh biết và thực hiện.