83/TCHQ-GSQL ngày 08/01/2021

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh.

Trả lời công văn số 45/HQQN-GSQL ngày 05/01/2021 của Cục Hải quan tinh Quảng Ninh về việc xuất khẩu mặt hàng đá vôi, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về việc phân loại.

Ngày 22/12/2020, Tổng cục Hải quan đã có công văn số 8019/TCHQ-TXNK về việc phân loại mặt hàng đá, theo đó mặt hàng đá vôi đáp ứng Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 6072:2013 về đá vôi để sản xuất clanhke xi măng Poóc lăng thì thuộc nhóm 25.21.

Trên cơ sở các Thông báo kết quả phân tích số 157/TB-KĐ5 và 158/TB- KĐ5 ngày 25/12/2020 của Chi cục Kiểm định Hải quan 5, các mặt hàng thuộc 02 Thông báo nêu trên đáp ứng Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 6072:2013.

Kiểm tra một số hồ sơ xuất khẩu do Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh cung cấp của các doanh nghiệp đang kiến nghị thì các mặt hàng này có tên khai báo là đá xây dựng có nguồn gốc từ đá vôi nhưng trên invoice và hợp đồng thì mặt hàng đều có tên thương mại là limestone (đá vôi).

Thu thập một số tài liệu khác của doanh nghiệp như C/O do Việt Nam cấp thì mặt hàng xuất khẩu của doanh nghiệp đều có tên thương mại là limestone, HS code 2521.

Như vậy, việc phân loại mặt hàng đá vôi xuất khẩu theo nội dung hướng dẫn tại công văn 8019/TCHQ-TXNK ngày 22/12/2020 là đúng quy định.

2. Về thủ tục hải quan.

Yêu cầu Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh chỉ đạo Chi cục Hải quan cửa khẩu căn cứ hồ sơ hải quan của lô hàng xuất khẩu do người khai hải quan xuất trình, đối chiếu quy định của pháp luật về hải quan và pháp luật về quản lý chuyên ngành có liên quan để khẩn trương giải quyết thủ tục hải quan xuất khẩu mặt hàng đá vôi theo đúng quy định của pháp luật.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh biết, thực hiện.