2344/BCT-XNK ngày 27/04/2021

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai

Trả lời văn bản số 1263/UBND-KT ngày 01 tháng 4 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai về việc giải quyết đề nghị của doanh nghiệp xin gia hạn thời gian tái xuất hàng hoá, Bộ Công Thương có ý kiến như sau: 

Hoạt động kinh doanh tạm nhập tái xuất hiện nay thực hiện theo quy định tại Luật Quản lý ngoại thương, Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương 2017, Thông tư số 12/2018/TT-BCT ngày 15 tháng 6 năm 2018 của Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 69/2018/NĐ-CP, Thông tư số 09/2020/TT-BCT ngày 14 tháng 5 năm 2020 của Bộ Công Thương quy định về lộ trình áp dụng cửa khẩu nhập khẩu, xuất khẩu qua biên giới đất liền đối với hàng hóa kinh doanh tạm nhập tái xuất, kinh doanh chuyển khẩu và gửỉ kho ngoại quan và các văn bản pháp luật khác liên quan.

Điều 1, Thông tư số 09/2020/TT-BCT quy định về phạm vi điều chỉnh như sau: “Thông tư này quy định lộ trình áp dụng cửa khẩu nhập khẩu, xuất khẩu qua biên giới đất liền đối với hàng hóa kinh doanh tạm nhập tái xuất, kinh doanh chuyển khẩu và hàng tạm nhập tái xuất gửi kho ngoại quan”. Theo quy định này, hàng hoá gửi kho ngoại quan (không phải hàng hoá kinh doanh tạm nhập tái xuất, kinh doanh chuyển khẩu và hàng tạm nhập tái xuất gửi kho ngoại quan) không thuộc phạm vi điều chỉnh của Thông tư số 09/2020/TT-BCT.

Căn cứ chức năng quản lý nhà nước của các Bộ, ngành, Bộ Công Thương đề nghị Uỷ ban nhân dân tỉnh Lào Cai hướng dẫn doanh nghiệp làm việc với Tổng cục Hải quan (Bộ Tài chính) để được hướng dẫn thủ tục hải quan đối với hàng hoá gửi kho ngoại quan.

Bộ Công Thương trân trọng cảm ơn sự phối hợp của quý Ủy ban.

[Image: 210427-2344-BCT-XNK_haiquanvietnam_01.jpg]