Bảng mã loại hình xuất khẩu, nhập khẩu và hướng dẫn sử dụng

1357/QĐ-TCHQ ngày 18/05/2021