293/HC-QLHC ngày 13/05/2021

Hiện nay các quy định về bảo mật thông tin, phân loại, ghi nhãn hóa chất được cập nhật, sửa đổi bổ sung quy định tại Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09/10/2017 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất (có hiệu lực từ ngày 25/11/2017); Thông tư số 32/2017/TT- BCT ngày 28/12/2017 của Bộ Công Thương quy định cụ thể và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất và Nghị định số 113/2017/NĐ-CP (có hiệu lực từ ngày 28/12/2017).