951/GSQL-GQ3 ngày 26/05/2021

Kính gửi: Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam

Cục Giám sát quản lý về Hải quan – Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 1827/BĐVN-DVBC ngày 17/5/2021 của Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam về việc vận chuyển bưu gửi nhập khẩu từ địa điểm tập kết, kiểm tra, giám sát tập trung đối với hàng bưu chính, chuyển phát nhanh này đến địa điểm tập kết, kiểm tra, giám sát tập trung đối với hàng bưu chính, chuyển phát nhanh. Về vấn đề này, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau: 

– Tại khoản 9 Điều 1 Thông tư số 56/2019/TT-BTC ngày 23/8/2019 sửa đổi bổ sung khoản 2 Điều 10 Thông tư số 49/2015/TT-BTC quy định:

“2. Bưu gửi nhập khẩu chuyển cửa khẩu là bưu gửi nhập khẩu chưa làm thủ tục hải quan được vận chuyển từ cửa khẩu nhập (nơi bưu gửi đến Việt Nam) đến địa điểm tập kết, kiểm tra, giám sát tập trung đối với hàng bưu chính, chuyển phát nhanh hoặc được vận chuyển từ địa điểm tập kết, kiểm tra giám sát tập trung đối với hàng bưu chính, chuyển phát nhanh này đến địa điểm tập kết, kiểm tra giám sát tập trung đối với hàng bưu chính, chuyến phát nhanh khác”

– Thủ tục hải quan đối với bưu gửi nhập khẩu chuyển cửa khẩu nêu trên thực hiện theo đúng quy định tại khoản 10 Điều 1 Thông tư số 56/2019/TT-BTC ngày 23/8/2019 sửa đổi bổ sung Thông tư số 49/2015/TT-BTC.

Căn cứ quy định trên, đề nghị Tổng Công ty bưu điện Việt Nam thực hiện thủ tục hải quan đối với bưu gửi nhập khẩu chuyển cửa khẩu theo quy định.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan trả lời để Công ty biết và thực hiện.