980/GSQL-GQ2 ngày 28/05/2021

Kính gửi: Công ty TNHH Việt Nam Iritani.

(đ/c: lô D4 & P8 – P9 KCN Thăng Long, Đông Anh, Hà Nội)

Cục Giám sát quản lý về Hải quan nhận được công văn số Iritani-12052021 ngày 12/5/2021 của Công ty TNHH Việt Nam Iritani (sau đây gọi là Công ty) về việc cho Chi nhánh của Công ty tại Hải Dương (sau đây gọi là Chi nhánh) mượn lại tài sản có nguồn gốc từ tài sản thuê, mượn của doanh nghiệp khác. Liên quan đến vấn đề này, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại Điều 15 Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ quy định về các hình thức tạm nhập, tái xuất khác;

Căn cứ quy định tại Điều 17 Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ quy định về tạm xuất, tái nhập;

Căn cứ quy định tại Điều 50 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 23 Điều 1 Nghị định số 59/2018/NĐ-CP ngày 20/4/2018 của Chính phủ.

Theo nội dung tại công văn số Iritani-12052021 thì Công ty mượn khuôn của Công ty TNHH Brother Việt Nam (là DNCX) để phục vụ sản xuất sản phẩm bán cho Công ty TNHH Brother Việt Nam và đã làm thủ tục tạm nhập theo loại hình G12. Sau đó, Công ty cho Chi nhánh mượn lại chính số khuôn đó. Căn cứ các văn bản pháp luật nêu trên, hoạt động theo như trình bày của Công ty chưa được quy định cụ thể về chính sách quản lý đối với hàng tạm nhập – tái xuất và tạm xuất – tái nhập tại Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ. Do đó, đề nghị Công ty liên hệ với Bộ Công Thương là cơ quan nhà nước có thẩm quyền để được hướng dẫn thực hiện.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan trả lời để Công ty TNHH Việt Nam Iritani biết, thực hiện.