983/GSQL-GQ1 ngày 28/05/2021

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan (GSQL) nhận được công văn số 223/VP-TH ngày 10/5/2021 của Văn phòng Tổng cục chuyển các nội dung vướng mắc của Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu nêu tại công văn số 3646/HQBRVT-GSQL ngày 21/12/2020 liên quan đến việc lưu giữ hồ sơ chứng từ và thanh lý hàng phát sinh trong quá trình triển khai dự án. Về việc này, Cục GSQL có ý kiến như sau:

1. Vướng mắc 2 về trách nhiệm lưu giữ hồ sơ chứng từ

Trách nhiệm của chủ đầu tư trong việc lưu giữ đối với hồ sơ miễn thuế của dự án ưu đãi đầu tư, đề nghị Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu thực hiện theo quy định tại điểm d khoản 7 Điều 30 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ.

2. Vướng mắc 3 về thanh lý hàng hóa phát sinh trong quá trình triển khai dự án theo danh mục miễn thuế 

a) Về thủ tục hải quan

Theo quy định tại điểm c khoản 7 Điều 30 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP thì chủ dự án có trách nhiệm sử dụng đúng mục đích miễn thuế đối với số hàng hóa thuộc danh mục miễn thuế.

Theo quy định tại điểm đ khoản 7 Điều 30 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại khoản 13 Điều 1 Nghị định số 18/2021/NĐ-CP ngày 11/03/2021 của Chính phủ chủ dự án có trách nhiệm thông báo tình hình sử dụng hàng hóa nhập khẩu miễn thuế theo quy định tại Điều 31a Nghị định này.

Theo báo cáo của Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu thì hàng hóa dư thừa, phế liệu sắt thép phát sinh từ hàng hóa nhập khẩu miễn thuế sẽ được các Tổng thầu EPC bàn giao cho chủ đầu tư (Công ty lọc hóa dầu Long Sơn) theo thỏa thuận trong hợp đồng EPC. Do đó, Tổng thầu đã hoàn thành nghĩa vụ theo thỏa thuận tại hợp đồng EPC và chủ đầu tư có trách nhiệm sử dụng hàng hóa miễn thuế đúng mục đích. Trường hợp thanh lý, thay đổi mục đích sử dụng hàng hóa đã nhập khẩu miễn thuế thì chủ dự án thực hiện thủ tục theo quy định tại khoản 3 Điều 85 Thông tư số 38/2015/TT-BTC.

b) Về chính sách thuế

Căn cứ quy định tại khoản 5 Điều 25 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ được sửa đổi, bổ sung tại khoản 12 Điều 1 Nghị định số 59/2018/NĐ-CP ngày 20/4/2018 của Chính phủ; 

Căn cứ quy định tại Điều 21 Thông tư số 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại khoản 10 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 về khai thay đổi mục đích sử dụng, chuyển tiêu thụ nội địa; 

Căn cứ Điều 85 Thông tư số 38/2015/TT-BTC quy định thủ tục hải quan đối với hàng hoá nhập khẩu thực hiện dự án đầu tư miễn thuế; 

Trường hợp hàng hóa nhập khẩu miễn thuế để thực hiện dự án đầu tư sau đó thanh lý, chuyển tiêu thụ nội địa thì phải kê khai tờ khai hải quan mới, nộp đủ thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có), thuế bảo vệ môi trường (nếu có), thuế giá trị gia tăng theo quy định.

c) Về trị giá tính thuế

Căn cứ quy định tại điểm b khoản 2, khoản 11 Điều 17 Thông tư số 39/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 9 Điều 1 Thông tư số 60/2019/TT-BTC ngày 30/8/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về trị giá hải quan đối với hàng hóa đã qua sử dụng, chưa qua sử dụng tại Việt Nam, có thay đổi mục đích sử dụng; 

Hàng hóa dư thừa, phế liệu phát sinh từ hàng hóa nhập khẩu được xác định thuộc đối tượng không chịu thuế, miễn thuế có thay đổi mục đích để bán thì trị giá hải quan là trị giá khai báo được xác định trên cơ sở giá thực tế bán. Cơ quan hải quan sẽ kiểm tra các chứng từ, tài liệu liên quan đến trị giá khai báo của doanh nghiệp, trường hợp có đủ căn cứ để xác định trị giá khai báo không phù hợp thì xác định trị giá hải quan theo phương pháp xác định trị giá quy định tại Thông tư này, phù hợp với thực tế hàng hóa.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến để Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu biết, thực hiện.