1493/TĐC-QLCL ngày 21/05/2021

Kính gửi: Tổng cục Hải quan

Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng nhận được công văn số 1953/TCHQ-GSQL ngày 27/4/2021 của Tổng cục Hải quan về việc nhập khẩu bao bì để đóng gói hàng hóa xuất khẩu, sau khi nghiên cứu, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng có ý kiến như sau: 

1. Trường hợp 1: Doanh nghiệp nhập khẩu bao bì in sẵn xuất xứ nước ngoài sau đó đóng gói hàng hóa đáp ứng tiêu chí xuất xứ của Việt Nam để xuất khẩu có dấu hiệu gian lận xuất xứ của nước khác gây ảnh hưởng đến hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam.

Trong trường hợp này, khi phát hiện hàng hóa có dấu hiệu gian lận xuất xứ, cơ quan có thẩm quyền thực hiện kiểm tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Trường hợp 2: Trường hợp doanh nghiệp nhập khẩu bao bì in sẵn xuất xứ của nước ngoài theo đề nghị của đối tác nước ngoài (để thực hiện hợp đồng gia công, sản xuất xuất khẩu), đồng thời doanh nghiệp nhập khẩu thành phẩm/bán thành phẩm và vỏ bao bì (ví dụ như chai, lọ, tuýp…) để đóng gói hàng hóa sản xuất tại Việt Nam nhưng không đáp ứng tiêu chí xuất xứ của Việt Nam thì sản phẩm khi xuất khẩu có được đóng trong bao bì nhập khẩu đã in sẵn xuất xứ nước ngoài để xuất khẩu không?

Khoản 1 Điều 1 Nghị định số 43/2017/NĐ-CP ngày 14/4/2017 của Chính phủ về nhãn hàng hóa có quy định: “Nghị định này quy định nội dung, cách ghi và quản lý nhà nước về nhãn đối với hàng hóa lưu thông tại Việt Nam, hàng hóa nhập khẩu”.

Điểm i khoản 2 Điều 1 Nghị định số 43/2017/NĐ-CP quy định “Hàng hóa xuất khẩu không tiêu thụ nội địa” không thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định.

Căn cứ quy định trên, Nghị định số 43/2017/NĐ-CP không điều chỉnh việc ghi nhãn hàng hóa đối với hàng xuất khẩu.

Việc xác định xuất xứ hàng hóa xuất khẩu theo quy định của pháp luật về xuất xứ hàng hóa của Bộ Công Thương.

Tuy nhiên, Khoản 1 Điều 32 Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa quy định điều kiện bảo đảm chất lượng hàng hoá xuất khẩu: “1. Người xuất khẩu hàng hoá phải bảo đảm hàng hóa xuất khẩu phù hợp với quy định của nước nhập khẩu, hợp đồng hoặc điều ước quốc tế, thỏa thuận quôc tế thừa nhận lẫn nhau về kết quả đánh giá sự phù hợp với nước, vùng lãnh thổ có liên quan.”

Như vậy, theo quy định của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa chất lượng hàng hóa xuất khẩu (bao gồm cả nội dung nhãn hàng hóa) phải phù hợp với quy định của nước nhập khẩu, hợp đồng hoặc điều ước quốc tế… Việc xác định xuất xứ hàng hóa xuất khẩu thực hiện theo quy định của pháp luật về xuất xứ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, theo các quy định quốc tế và điều ước quốc tế, sau khi xác định đúng thì thể hiện trên nhãn trung thực, chính xác, phản ánh đúng bản chất của hàng hóa.

Trên đây là ý kiến của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, gửi Tổng cục Hải quan biết, xử lý theo quy định.

[Image: 210521_1493_TDC-QLCL_haiquanvietnam_01.jpg]
[Image: 210521_1493_TDC-QLCL_haiquanvietnam_02.jpg]