963/GSQL-GQ5 ngày 26/05/2021

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Lào Cai

Trả lời công văn số 784/HQLC-NV ngày 13/5/2021 của Cục Hải quan tỉnh Lào Cai về vướng mắc nhập khẩu nguyên liệu thuốc lá gửi kho ngoại quan qua cửa khẩu phụ Bản Vược, Cục Giám sát quản lý về hải quan có ý kiến như sau:

1. Về việc nhập khẩu hàng hóa từ kho ngoại quan vào nội địa 

Cục Hải quan tỉnh Lào Cai căn cứ điểm c khoản 4 Điều 91 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính; Quyết định số 23/2019/QĐ-TTg ngày 27/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ; công văn số 5178/TCHQ-GSQL ngày 13/8/2019 của Tổng cục Hải quan và chỉ đạo của Tổng cục Hải quan tại các văn bản đã trả lời Công ty Central Line (HK) Limited, công văn gửi Cục Hải quan tỉnh Lào Cai để thực hiện.

Đề nghị Cục Hải quan tỉnh Lào Cai rút kinh nghiệm trong việc nghiên cứu các văn bản và xử lý theo chức năng nhiệm vụ thuộc thẩm quyền. 

2. Về công tác giám sát 

Tổng cục Hải quan đang triển khai việc trang bị seal định vị điện tử để thực hiện việc giám sát hải quan trên phạm vi toàn quốc. Trường hợp chưa được trang bị, yêu cầu Cục Hải quan Lào Cai quyết định biện pháp giám sát phù hợp, đảm bảo đáp ứng các quy định về kiểm tra, giám sát hải quan.

Cục Giám sát quản lý về hải quan trả lời để Cục Hải quan tỉnh Lào Cai biết, thực hiện.