Sản phẩm loại trừ trong áp dụng biện pháp CBPG đối với sản phẩm thép hình chữ H

2895/BCT-PVTM ngày 24/05/2021

[Image: 210529_2895_BCT-PVTM_haiquanvietnam_01.jpg]
[Image: 210529_2895_BCT-PVTM_haiquanvietnam_02.jpg]