5067/TXNK-TGHQ ngày 28/05/2021

Kính gửi:  Công ty TNHH GlaxoSmithKline Hàng tiêu dùng và Chăm sóc sức khỏe Việt Nam.

(Đ/c: Tầng 16, Tòa nhà Metropolitan, 235 Đồng Khởi, quận 1, TP. Hồ Chí Minh)

Trả lời công văn số 01 ngày 13/5/2021 của Công ty TNHH GlaxoSmithKline Hàng tiêu dùng và Chăm sóc sức khỏe Việt Nam vướng mắc về việc bán hàng hóa đã được giải phóng chờ tham vấn, Cục Thuế xuất nhập khẩu – Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Khoản 1 Điều 36 Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23/6/2014 quy định: 

“giải phóng hàng hóa hóa là việc cơ quan hải quan cho phép xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa khi đáp ứng đủ điều kiện sau đây:
a) Hàng hóa đủ điều kiện để được xuất khẩu, nhập khẩu nhưng chưa xác định được số thuế chính thức phải nộp;
b) Người khai hải quan đã nộp thuế hoặc được tổ chức tín dụng bảo lãnh số thuế trên cơ sở tự kê khai, tính thuế của người khai hải quan.”

Căn cứ khoản 1 Điều 33 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính quy định trách nhiệm của người khai hải quan khi thực hiện giải phóng hàng hóa trong trường hợp tham vấn trị giá hải quan.

Như vậy, trường hợp hàng hóa được cơ quan hải quan chấp thuận giải phóng lô hàng (cho phép nhập khẩu hoặc xuất khẩu trong thời gian chờ tham vấn giá) thì Công ty được phép sử dụng hàng hóa và thực hiện đầy đủ trách nhiệm của người khai hải quan theo quy định tại khoản 1 Điều 33 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính.

Cục Thuế xuất nhập khẩu – Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH GlaxoSmithKline Hàng tiêu dùng Và Chăm sóc sức khỏe Việt Nam biết và thực hiện.