988/GSQL-GQ3 ngày 28/05/2021

Kính gửi: Công ty Cổ phần VIMC Logistics.

Trả lời công văn số 103/VLG-TMDV ngày 26/5/2021 của Công ty CP VIMC Logistics đề nghị hướng dẫn thủ tục hải quan đối với hàng hóa kinh doanh tạm nhập tái xuất, hàng hóa gửi kho ngoại quan sau khi đổi tên doanh nghiệp, Cục Giám sát quản lý về Hải quan – Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Đề nghị Công ty Cổ phần VIMC Logistics xuất trình các chứng từ liên quan đến việc thay đổi tên doanh nghiệp (từ Công ty Cổ phần Vinalines Logistics Việt Nam thành Công ty Cổ phần VIMC Logistics) cho cơ quan Hải quan nơi làm thủ tục hải quan để được xem xét, giải quyết đối với các lô hàng kinh doanh tạm nhập tái xuất, hàng hóa gửi kho ngoại quan theo mã số kinh doanh TNTX hàng thực phẩm đông lạnh số 28/BCT(MS-TPĐL) do Bộ Công Thương cấp theo đúng quy định.

Đồng thời, Công ty sớm liên hệ với Bộ Công Thương để được xem xét, chỉnh sửa lại tên doanh nghiệp trên mã số kinh doanh TNTX hàng thực phẩm đông lạnh số 28/BCT(MS-TPĐL) để thuận lợi trong việc làm thủ tục hải quan đối với các lô hàng tiếp theo.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan – Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty được biết, thực hiện.