996/GSQL-GQ1 ngày 28/05/2021

Kính gửi: Công ty cổ phần xuất nhập khẩu VNLOGS.

(Đ/c: số nhà 8B Phú Minh, phường Cô Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội)


Trả lời công văn số 01/CVUT-TCHQ ngày 21/05/2021 của Công ty cổ phần xuất nhập khẩu VNLOGS về việc ủy thác nhập khẩu hàng hóa, Cục Giám sát quản lý về Hải quan – Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau: 

1. Căn cứ’quy định tại điểm 1 khoản 2 Điều 16 Thông tư số 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại khoản 5 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC thì người khai hải quan phải nộp 01 bản chụp đối với trường hợp ủy thác nhập khẩu các mặt hàng thuộc diện phải có giấy phép nhập khẩu, chứng nhận kiểm tra chuyên ngành hoặc phải có chứng từ chứng minh tổ chức, cá nhân đủ điều kiện nhập khẩu hàng hóa theo quy định của pháp luật về đầu tư, pháp luật về quản lý, kiểm tra chuyên ngành, pháp luật về quản lý ngoại thương mà người nhận ủy thác sử dụng giấy phép hoặc chứng từ xác nhận của người giao ủy thác.

Căn cứ quy định tại điểm a khoản 1 Điều 18 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính được sửa đổi, bổ sung tại khoản 7 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính thì người khai hải quan phải khai đầy đủ các thông tin trên tờ khai hải quan theo các chỉ tiêu thông tin quy định tại mẫu số 01 Phụ lục II ban hành kèm Thông tư và gửi các chứng từ thuộc hồ sơ hải quan quy định tại Điều 16 Thông tư theo các chỉ tiêu thông tin quy định tại mẫu số 03 Phụ lục II ban hành kèm Thông tư cho cơ quan hải quan thông qua Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan.

Như vậy, trường hợp ủy thác nhập khẩu, người khai hải quan phải khai chỉ tiêu “người ủy thác nhập khẩu” và gửi 01 bản chụp hợp đồng ủy thác cho cơ quan hải quan thông qua Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan đối với các trường hợp quy định tại điểm 1 khoản 2 Điều 16 Thông tư số 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại khoản 5 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC nêu trên. 

2. Căn cứ quy định tại Điều 29 Luật Hải quan, trường hợp người khai hải quan xác định có sai sót trong việc khai chỉ tiêu người ủy thác nhập khẩu thì thực hiện thủ tục khai bổ sung theo quy định Điều 20 Thông tư số 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại khoản 9 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC. Căn cứ hồ sơ, chứng từ có liên quan do Công ty nộp, trường hợp hồ sơ khai bổ sung đủ cơ sở xác định việc khai báo bổ sung là phù hợp, cơ quan hải quan thực hiện thủ tục khai bổ sung theo quy định.

Ngoài ra, đề nghị Công ty nghiên cứu quy định về việc ủy thác và nhận ủy thác nhập khẩu hàng hóa tại Điều 50 Luật Quản lý ngoại thương năm 2017; các quy định về quyền, nghĩa vụ của bên ủy thác mua bán hàng hóa tại Luật Thương mại năm 2005 và các văn bản pháp luật khác liên quan.

Đề nghị Công ty căn cứ các quy định nêu trên để thực hiện, trường hợp phát sinh vướng mắc, Công ty liên hệ Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai để được hướng dẫn cụ thể.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến để Công ty cổ phần xuất nhập khẩu VNLOGS được biết.