964/GSQL-GQ4 ngày 26/05/2021

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan – Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 0845/HQĐNa-GSQL ngày 11/5/2021 của Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai nêu vướng mắc C/O mẫu AI cấp thay thế. Về vấn đề này, Cục Giám sát quản lý về Hải quan – Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau: 

1. Về chữ ký trên C/O mẫu AI điện tử do Ấn Độ cấp thông qua hệ thống điện tử

Ngày 29/6/2020, Tổng cục Hải quan đã công văn số 2542/TCHQ-GSQL hướng dẫn Cục Hải quan các tỉnh, thành phố. Theo đó, cơ quan hải quan tiến hành kiểm tra thông tin C/O điện tử thông qua việc quét mã QR có sẵn trên C/O hoặc kiểm tra tính hợp lệ của C/O thông qua trang thông tin điện tử http://coo.dgft.gov.in. Cơ quan hải quan chấp nhận C/O được tra cứu trên trang thông tin điện tử không có con dấu và chữ ký của người cấp C/O tại ô số 12, không có họ tên, chữ ký của người ký đơn đề nghị cấp C/O tại ô số 11.

Vì vậy, sự khác biệt về chữ ký trên C/O so với chữ ký được thông báo không ảnh hưởng đến tính hợp lệ của C/O.

2. Về C/O cấp thay thế

Ngày 29/5/2020, Tổng cục Hải quan đã ban hành công văn số 3480/TCHQ-GSQL thông báo và hướng dẫn các đơn vị kiểm tra thông tin một số mẫu C/O trên trang thông tin điện tử của cơ quan có thẩm quyền nước xuất khẩu; trong đó có C/O mẫu AI do Ấn Độ cấp.

Tiếp đó, ngày 03/12/2020, Tổng cục Hải quan có công văn số 7658/TCHQ- GSQL hướng dẫn C/O cấp thay thế nhưng không thể hiện cấp cấp thay thế cho C/O được cấp trước đó.

Nội dung hướng dẫn tại công văn số 887/TCHQ-GSQL ngày 08/2/2013 chỉ áp dụng cho các trường hợp cơ quan hải quan không thể kiểm tra thông tin về việc cấp thay thế cho C/O trên trang thông tin điện tử của cơ quan cấp C/O. Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai căn cứ hướng dẫn tại công văn số 887/TCHQ-GSQL dẫn trên đối với trường họp cấp thay thế và yêu cầu cần có thư xác nhận là chưa phù hợp khi Công ty sử dụng C/O mẫu AI điện tử, có trang thông tin điện tử để tra cứu thông tin và tính hợp lệ của C/O.

Vì vậy, yêu cầu Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai căn cứ hướng dẫn tại công văn số 7658/TCHQ-GSQL ngày 03/12/2020 của Tổng cục Hải quan để thực hiện. 

3. Yêu cầu Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai chỉ đạo các Chi cục trực thuộc rà soát và cập nhật các văn bản hướng dẫn của Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan để xem xét xử lý theo quy định, tránh việc gửi quá nhiều văn bản về Tổng cục Hải quan.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan – Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai được biết, thực hiện.