Danh mục chất cấm sử dụng trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm bảo vệ sức khỏe

10/2021/TT-BYT ngày 30/06/2021

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 9 năm 2021.