2933/TCHQ-GSQL ngày 15/06/2021

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh.

Ngày 28/5/2021, Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 12/SAS của Công ty TNHH SAS Distribution về đề nghị được di chuyển hệ thống camera giám sát của cửa hàng miễn thuế, kho chứa hàng miễn thuế tại địa chỉ số 277-279 Lý Tự Trọng, phường Bến Thành, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh sang địa chỉ số 10 Trương Văn Bang, phương Bình Trưng Tây, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau: 

Ngày 04/6/2021, Tổng cục Hải quan có công văn số 2760/TCHQ-GSQL về việc kiểm tra thực tế điều kiện kinh doanh hàng miễn thuế của Công ty TNHH SAS Distribution. Để tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp kinh doanh hàng miễn thuế, Tổng cục Hải quan đồng ý cho phép Công ty được thực hiện di chuyển hệ thống camera giám sát cửa hàng miễn thuế, kho chứa hàng miễn thuế từ địa chỉ số 277-279 Lý Tự Trọng, phường Bến Thành, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh sang địa chỉ số 10 Trương Văn Bang, phường Bình Trưng Tây, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh.

Để đảm bảo điều kiện giám sát của cơ quan hải quan, yêu cầu Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo Chi cục Hải quan Quản lý hàng đầu tư trước khi cho phép Công ty TNHH SAS Distribution di chuyển hệ thống camera giám sát sang địa chỉ mới thực hiện kiểm tra, chốt số liệu hàng hóa tồn kho, niêm phong kho chứa hàng miễn thuế, cửa hàng miễn thuế trong thời gian không có hệ thống camera giám sát, đảm bảo điều kiện giám sát của cơ quan hải quan. Công ty không được phép bán hàng miễn thuế trong thời gian không có camera giám sát tại cửa hàng miễn thuế, kho chứa hàng miễn thuế.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh biết và thực hiện.

[Image: batch_210615_2933_TCHQ-GSQL_haiquanvietnam_01.jpg]