3191/TCHQ-TXNK ngày 24/06/2021

Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh.

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 1307/HQTPHCM-TXNK ngày 25/5/2021 của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh báo cáo vướng mắc liên quan đến việc xử lý hoàn thuế đối với lô hàng tạm nhập tái xuất đã thay đổi mục đích sử dụng sau đó tái xuất. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau: 

Căn cứ điểm c khoản 1 Điều 19 Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13 quy định các trường hợp hoàn thuế: “Người nộp thuế đã nộp thuế nhập khẩu nhưng hàng hóa nhập khẩu phải tái xuất được hoàn thuế nhập khẩu và không phải nộp thuế xuất khẩu; ”

Căn cứ khoản 2 Điều 19 Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13 quy định: “Hàng hóa quy định tại các Điểm a, b và c Khoản 1 Điều này được hoàn thuế khi chưa qua sử dụng, gia công, chế biến.”

Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 34 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 sửa đổi, bổ sung tại khoản 17 Điều 1 Nghị định số 18/2021/NĐ-CP ngày 11/3/2021 của Chính phủ quy định:

“1. Hàng hóa nhập khẩu đã nộp thuế nhập khẩu nhưng phải tái xuất được hoàn thuế nhập khẩu và không phải nộp thuế xuất khẩu, gồm: 

a) Hàng hóa nhập khẩu nhưng phải tái xuất ra nước ngoài bao gồm xuất khẩu trả lại chủ hàng, xuất khẩu hàng hóa đã nhập khẩu ra nước ngoài hoặc xuất khẩu vào khu phi thuế quan để sử dụng trong khu phi thuế quan.

Việc tái xuất hàng hóa phải được thực hiện bởi người nhập khẩu ban đầu hoặc người được người nhập khẩu ban đầu ủy quyền, ủy thác xuất khẩu; ”

Căn cứ các quy định nêu trên, đối chiếu với trường hợp của Công ty TNHH thời trang và mỹ phẩm Duy Anh, Công ty đã nhập khẩu hàng hóa theo loại hình tạm nhập tái xuất, sau đó đăng ký tờ khai chuyển tiêu thụ nội địa, nộp đủ thuế. Lô hàng xuất khẩu ra nước ngoài, cơ quan hải quan không có cơ sở xác dịnh hàng hóa xuất khẩu là hàng hóa đã nhập khẩu trước đây, không đáp ứng điều kiện hàng hóa chưa qua sử dụng, gia công, chế biến tại Việt Nam. Do đó, không có cơ sở để hoàn thuế.

Tổng cục Hải quan có ý kiến để Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh được biết.

[Image: 210624%2B-%2B3191-TCHQ-TXNK_haiquanvietnam_01.jpg]
[Image: 210624%2B-%2B3191-TCHQ-TXNK_haiquanvietnam_02.jpg]