1111/GSQL-GQ2 ngày 10/06/2021

Kính gửi: Công ty TNHH Elentec Việt Nam.

(Đ/c: Lô 44F, 44J Khu công nghiệp Quang Minh, Thị trấn Chi Đông, Huyện Mê Linh, Thành phố Hà Nội)

Trả lời công văn số 260521/CV-ELT ngày 26/05/2021 của Công ty TNHH Elentec Việt Nam (sau đây gọi tắt là Công ty) xin hướng dẫn về thủ tục hải quan, Cục Giám sát quản lý về hải quan có ý kiến như sau:

Liên quan tới vướng mắc của Công ty, vừa qua Tổng cục Hải quan đã ban hành công văn số 2687/TCHQ-TXNK ngày 01/06/2021 về việc thực hiện Nghị định số 18/2021/NĐ-CP. Theo đó, đề nghị Công ty nghiên cứu hướng dẫn tại công văn số 2687/TCHQ-TXNK nói trên để thực hiện đúng quy định.

Cục Giám sát quản lý về hải quan có ý kiến để Công ty được biết và thực hiện. Trường hợp còn vướng mắc phát sinh, đề nghị Công ty liên hệ với cơ quan hải quan nơi làm thủ tục hải quan để được hướng dẫn cụ thể.