1130/GSQL-GQ3 ngày 14/06/2021

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Hà Giang.

Trả lời công văn số 682/HQHG-NV ngày 11/5/2021 của Cục Hải quan tỉnh Hà Giang báo cáo vuớng mắc khai báo tờ khai tái xuất mặt hàng quặng sắt, Cục Giám sát quản lý về Hải quan – Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau: 

Đề nghị Cục Hải quan tỉnh Hà Giang chỉ đạo các Chi cục Hải quan trực thuộc hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện khai báo mã số HS và mã miễn thuế theo hướng dẫn tại công văn số 2072/TCHQ-GSQL ngày 09/4/2019 và công văn số 292/TCHQ-TXNK ngày 16/01/2017 của Tổng cục Hải quan. 

Cục Giám sát quản lý về Hải quan trả lời để đơn vị được biết, thực hiện.