2934/TCHQ-GSQL ngày 15/06/2021

Tổng cục Hải quan nhận được công văn SCSC21/HQ/CV/193 ngày 19/5/2021 của Công ty CP Dịch vụ hàng hóa Sài Gòn và công văn số 1333/HQHCM-GSQL ngày 27/5/2021 của Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh về việc báo cáo vướng mắc về Hệ thống VASSCM đường hàng không đối với hàng hóa của doanh nghiệp chuyển phát nhanh. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau: 

Yêu cầu Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh và Cục Hải quan thành phố Hà Nội hướng dẫn các đơn vị kinh doanh kho hàng không thực hiện đưa hàng hóa gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh vào kho (GET IN) và đưa hàng hóa ra khỏi kho (GET OUT) như sau: 

1. Đối với hàng hóa gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh đã khai báo số vận đơn thứ cấp trên Hệ thống NSW thực hiện việc đưa hàng hóa vào kho hàng không (GET IN) và đưa hàng hóa ra khỏi kho (GET OUT) theo đúng nguyên tắc sau để tránh phát sinh tồn đọng số quản lý hàng hóa không thanh khoản được trên Hệ thống VASSCM:

Số quản lý hàng hóa: Năm + Số vận đơn chủ + Số vận đơn thứ cấp

Trường hợp các doanh nghiệp kinh doanh kho hàng không khi làm thủ tục vận chuyển hàng hóa theo hình thức vận chuyển độc lập (OLA) thì yêu cầu khai báo đủ Danh sách hàng hóa vận chuyển theo từng số quản lý hàng hóa (theo nguyên tắc nêu trên) kèm theo tờ khai Vận chuyển độc lập để làm căn cứ đưa hàng hóa ra khỏi kho hàng không (GET OUT). Chỉ cho phép hàng hóa của vận đơn chủ (MAWB) ra khỏi kho hàng không khi Danh sách hàng hóa kèm Tờ khai Vận chuyển độc lập đúng đủ số lượng vận đơn thứ cấp Hãng hàng không đã cung cấp trên Danh sách dự kiến xếp dỡ tại Hệ thống VASSCM. Theo đó các doanh nghiệp kinh doanh kho hàng không căn cứ thông tin số lượng vận đơn thứ cấp đúng đủ trên Danh sách hàng hóa vận chuyển kèm với Tờ khai vận chuyển độc lập với số lượng vận đơn thứ cấp khai báo trên Danh sách hàng hóa dự kiến xếp dỡ phù hợp thì mới đáp ứng đủ điều kiện đưa hàng hóa ra khỏi kho hàng không.

2. Đối với hàng hóa gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh đã khai báo số vận đơn chủ (MAWB) mà không có vận đơn thứ cấp trên Hệ thống NSW thì việc đưa hàng hóa vào kho hàng không (GET IN) và đưa hàng hóa ra khỏi kho (GET OUT) theo nguyên tắc: 

Doanh nghiệp kinh doanh kho hàng không căn cứ thông tin vận đơn chủ (MAWB) trên Danh sách hàng hóa vận chuyển kèm với Tờ khai vận chuyển độc lập với số lượng vận đơn đúng đủ trên thực tế vận đơn chủ khai báo trên Danh sách hàng hóa dự kiến xếp dỡ phù hợp thì mới đáp ứng đủ điều kiện đưa hàng hóa ra khỏi kho hàng không.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội biết và thực hiện.

[Image: 210615_2934_TCHQ-GSQL_haiquanvietnam_01.jpg]
[Image: 210615_2934_TCHQ-GSQL_haiquanvietnam_02.jpg]