3139/TCHQ-GSQL ngày 22/06/2021

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

Theo thông báo của Hải quan Thái Lan về sự cố đối với C/O mẫu D điện tử, Tổng cục Hải quan thông báo Cục Hải quan các tỉnh, thành phố như sau: 

Cơ quan có thẩm quyền của Thái Lan thông báo sự cố về Cổng thông tin một cửa ASEAN của Thái Lan từ ngày 31/5/2021 dẫn đến không truyền nhận được C/O mẫu D điện tử. Hải quan Thái Lan sẽ có thông báo sau khi việc kết nối, trao đổi thông tin với các nước ASEAN được thông suốt.

Trường hợp hệ thống bị lỗi, đề nghị Cục Hải quan các tỉnh, thành phố tiếp nhận bản giấy được cấp đúng quy định Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN để xem xét xử lý theo thẩm quyền.

Tổng cục Hải quan thông báo để các đơn vị biết, thực hiện.

[Image: 210622_3139_TCHQ-GSQL_haiquanvietnam_01.jpg]