1121/GSQL-GQ5 ngày 11/06/2021

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh.

Trả lời công văn số 1036/HCTPHCM-GSQL ngày 28/4/2021 của Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh về việc vận chuyển container hàng tồn đọng quá 90 ngày từ cảng Tân Cảng – Cát Lái đến cảng Tân Cảng – Hiệp Phước, trên cơ sở ý kiến tham gia của Vụ Pháp chế tại công văn số 368/PC ngày 02/6/2021, Cục Giám sát quản lý về hải quan có ý kiến như sau: 

1. Về việc bảo quản hàng hóa tồn đọng tại kho, bãi, cảng trong thời gian chờ xử lý theo yêu cầu của cơ quan Hải quan: 

Tại điểm b khoản 2 Điều 4 Thông tư số 203/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 57/2018/TT-BTC ngày 05/7/2018 của Bộ Tài chính quy định trách nhiệm của doanh nghiệp kinh doanh cảng, kho, bãi bố trí địa điểm cảng, kho, bãi đáp ứng điều kiện giám sát hải quan để lưu giữ, bảo quản hàng hóa tồn đọng trong thời gian chờ xử lý theo yêu cầu của cơ quan Hải quan.

2. Về việc vận chuyển hàng hóa tồn đọng từ kho, bãi, cảng này sang kho, bãi, cảng khác: 

Hiện nay, pháp luật hiện hành không có quy định về thủ tục, thời hạn và việc doanh nghiệp kinh doanh kho, bãi, cảng được vận chuyển hàng hóa tồn đọng từ kho, bãi, cảng này sang kho, bãi, cảng khác để lưu giữ, chờ xử lý của cơ quan hải quan. Do đó, kiến nghị của Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh tại công văn số 1036/HQTPHCM-GSQL không có cơ sở pháp lý để thực hiện.

Cục Giám sát quản lý về hải quan trả lời nội dung trên để Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh biết, thực hiện.