2932/TCHQ-TXNK ngày 15/06/2021

Kính gửi: Cục Hải quan TP. Cần Thơ.

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 843/HQCT-NV ngày 24/5/2021 của Cục Hải quan TP. Cần Thơ báo cáo vướng mắc miễn thuế hàng nhập khẩu đầu tư của Công ty TNHH Hải Đại Vĩnh Long. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau: 

Căn cứ Điều 30 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ quy định về Thông báo Danh mục hàng hóa miễn thuế dự kiến nhập khẩu đối với các trường hợp thông báo danh mục miễn thuế.

Căn cứ Điều 31 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ quy định về hồ sơ, thủ tục miễn thuế khi làm thủ tục hải quan.

Căn cứ các quy định nêu trên, giao Cục Hải quan TP. Cần Thơ thực hiện kiểm tra, rà soát hồ sơ nhập khẩu có vướng mắc nêu tại công văn số 843/HQCT-NV ngày 24/5/2021 của Cục Hải quan TP. Cần Thơ. Trường hợp xác định hàng hóa đã nhập khẩu của Công ty TNHH Hải Đại Vĩnh Long thuộc mục A8 (Hệ thống phụ trợ) và mục B7 (Hệ thống đùn và sấy) tại Danh mục miễn thuế số 02/DMMT-NV thuộc đối tượng miễn thuế nhập khẩu; phù hợp với ngành nghề, lĩnh vực đầu tư, mục tiêu, quy mô, công suất của “dự án Nhà máy sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thủy sản”; có hồ sơ thông báo Danh mục miễn thuế, hồ sơ miễn thuế theo đúng quy định tại Điều 30, Điều 31 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP và hàng hóa nhập khẩu sử dụng đúng mục đích được miễn thuế thì xử lý miễn thuế như đề xuất của Cục Hải quan TP. Cần Thơ tại công văn số 843/HQCT-NV nêu trên.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan TP. Cần Thơ được biết và thực hiện.

[Image: 210615_2932_TCHQ-TXNK_haiquanvietnam_01.jpg]