2883/TCHQ-GSQL ngày 11/06/2021

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Lào Cai.

Trả lời công văn số 715/HQLC-NV ngày 05/5/2021 của Cục Hải quan tỉnh Lào Cai về việc nhập khẩu mặt hàng phân bón Superphotsphat giàu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau: 

1. Về việc ủy quyền

Luật Trồng trọt quy định “Tổ chức, cá nhân có phân bón đã được cấp Quyết định công nhận phân bón lưu hành tại Việt Nam được nhập khẩu hoặc ủy quyền nhập khẩu phân bón trong Quyết định công nhận phân bón lưu hành tại Việt Nam và không cần Giấy phép nhập khẩu phân bón”.

Theo đó, tổ chức, cá nhân có phân bón được cấp Quyết định công nhận phân bón lưu hành tại Việt Nam được ủy quyền nhập khẩu phân bón trong Quyết định công nhận phân bón lưu hành tại Việt Nam, không bị giới hạn số đơn vị được ủy quyền.

2. Về Quyết định công nhận phân bón lưu hành tại Việt Nam 

Căn cứ Khoản 3 Điều 85 Luật Trồng trọt ngày 19/11/2018 (có hiệu lực từ ngày 01/01/2020): “Quyết định công nhận phân bón lưu hành tại Việt Nam, Giấy phép sản xuất phân bón, Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất phân bón đã được cấp trước ngày Luật này có hiệu lực thì tiếp tục được sử dụng cho đến khi hết thời hạn và được gia hạn, cấp lại theo quy định của Luật này”.

Theo đó, Quyết định số 2809/QĐ-BVTV-PB ngày 20/12/2019 của Cục Bảo vệ thực vật về việc công nhận phân bón lưu hành tại Việt nam tiếp tục được sử dụng đến hết ngày 15/10/2024.

Tổng cục Hải quan có ý kiến để đơn vị biết, thực hiện.

[Image: 210611_2883_TCHQ-GSQL_haiquanvietnam_01.jpg]