2935/TCHQ-TXNK ngày 16/06/2021

Kính gửi: Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Điện lạnh An Phát.

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 30/CV ngày 30/03/2021 Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Điện lạnh An Phát về vướng mắc phân loại liên quan đến xác định hàng hóa sử dụng trong gia đình. Qua xem xét, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau: 

Căn cứ Điều 26 Luật Hải quan thì khi phân loại hàng hóa phải căn cứ hồ sơ hải quan, tài liệu kỹ thuật và các thông tin khác có liên quan đến hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu để xác định tên gọi, mã số của hàng hóa theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.

Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Thông tư 65/2017/TT-BTC ngày 27/6/2017 của Bộ Tài Chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam; Thông tư số 09/2019/TT-BTC ngày 15/02/2019 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại các Phụ lục của Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/6/2017;

Tham khảo khái niệm “thiết bị gia dụng” tại chú giải chi tiết HS2017 nhóm 8509: “Nhóm này bao gồm một số các thiết bị điện gia dụng được tích hợp động cơ điện. Thuật ngữ “thiết bị gia dụng” trong nhóm này có nghĩa là các thiết bị thường được sử dụng trong gia đình. Các thiết bị này có thể xác định, tùy theo từng loại, theo một hay nhiều chức năng đặc trưng như kích thước tổng thể, thiết kế, công suất, thể tích. Tiêu chuẩn để đánh giá các đặc trưng này là các thiết bị trong nhóm này phải hoạt động ở mức không vượt quá nhu cầu sử dụng trong gia đình”.

Hiện nay các mặt hàng “thiết bị gia dụng” đang được mô tả tại các nhóm như: 8205; 84.18; 84.19, 84.20; 84.21; 84.22; 85.08…. Tùy thuộc từng loại hàng hóa mà tiêu chí xác định loại “sử dụng trong gia đình” khác nhau, như: công suất, năng suất, điện áp, thiết kế, phạm vi sử dụng, môi trường hàng hóa được bán…. Không có tiêu chí chung để xác định loại “sử dụng trong gia đình” cho các mặt hàng trên. Do vậy, đề nghị Công ty căn cứ thực tế hàng hóa nhập khẩu, tài liệu kỹ thuật, phạm vi sử dụng… để thực hiện khai báo đầy đủ, chính xác, trung thực, rõ ràng các tiêu chí trên tờ khai hải quan, tự xác định số tiền thuế phải nộp và chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung đã kê khai.

Trường hợp hàng hóa đã được thông quan theo khai báo cùa Công ty nhưng cơ quan hải quan kiểm tra sau thông quan, thanh tra phát hiện Công ty khai không đúng, không trung thực, sai mục đích sử dụng thì Công ty sẽ bị xử lý theo đúng quy định pháp luật.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Điện lạnh An Phát biết và thực hiện.

[Image: 210616_2935_TCHQ-TXNK_haiquanvietnam_01.jpg]
[Image: 210616_2935_TCHQ-TXNK_haiquanvietnam_02.jpg]