2882/TCHQ-GSQL ngày 11/06/2021

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

Ngày 30/3/2021 Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 23/2021/TT-BTC hướng dẫn in, phát hành, quản lý và sử dụng tem điện tử rượu, tem điện tử thuốc lá; theo đó, Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 15/5/2021 và đến ngày 01/7/2022 sẽ chính thức thay thế các văn bản có liên quan, vì vậy để tháo gỡ vướng mắc nêu tại các công văn số 564/HQBP-VP ngày 20/4/2021; 748/HQQT-TVQT ngày 12/5/2021; 2476/HQHCM-GSQL ngày 26/8/2020; 937/HQHCM-GSQL ngày 14/4/2020; 7134/HQHP-GSQL; 5951/HQHP-GSQL ngày 11/5/2020 của Cục Hải quan tỉnh, thành phố: Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Bình Phước, Quảng Trị về việc quản lý, giám sát dán tem rượu nhập khẩu, thủ tục bán tem rượu nhập khẩu, Tổng cục Hải quan hướng dẫn các đơn vị thực hiện như sau:

1. Về thực hiện dán tem rượu nhập khẩu: Áp dụng theo quy định tại khoản 4 Điều 3 Thông tư 23/2021/TT-BTC. 

2. Về giám sát việc dán tem rượu nhập khẩu: Thông tư 23/2021/TT-BTC không quy định trách nhiệm của cơ quan hải quan trong việc giám sát dán tem; theo đó việc dán tem được thực hiện theo quy định tại tiết b khoản 4 Điều 3 Thông tư 23/2021/TT-BTC, cụ thể là: “doanh nghiệp, tổ chức thực hiện dán tem và tự chịu trách nhiệm việc dán tem rượu nhập khẩu cho sản phẩm rượu nhập khẩu trước khi đưa ra thị trường tiêu thụ. Trường hợp doanh nghiệp, tổ chức nhập khẩu sản phẩm rượu đóng chai có nhu cầu dán tem tại cơ sở sản xuất ở nước ngoài thì phải đảm bảo việc dán tem rượu nhập khẩu cho sản phẩm rượu nhập khẩu đúng quy định trước khi nhập khẩu vào thị trường Việt Nam để tiêu thụ.”

3. Về thủ tục mua, bán tem rượu nhập khẩu: Áp dụng theo quy định tại khoản 3 Điều 5 Thông tư 23/2021/TT-BTC. 

4. Về mẫu tem: Thực hiện theo Thông tư 15/2020/TT-BTC ngày 23/3/2020 của Bộ Tài chính cho đến khi có mẫu tem mới theo thông báo của Tổng cục Hải quan. 

5. Trong 03 tháng kể từ ngày Thông tư 23/2021/TT-BTC có hiệu lực, Cục Hải quan các tỉnh, thành phố có hoạt động mua bán tem rượu nhập khẩu có trách nhiệm theo dõi, tổng hợp, báo cáo tình hình khó khăn vướng mắc, những điều bất hợp lý về Tổng cục Hải quan để xem xét, xử lý kịp thời.

Tổng cục Hải quan thông báo để các đơn vị biết, thực hiện.

[Image: 210611_2882_TCHQ-GSQL_haiquanvietnam_01.jpg]
[Image: 210611_2882_TCHQ-GSQL_haiquanvietnam_02.jpg]