3107/TCHQ-GSQL ngày 21/06/2021

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

Tiếp theo công văn số 1120/TCHQ-GSQL ngày 10/3/2021 của Tổng cục Hải quan về việc áp dụng trang điện tử tra cứu thông tin C/O sử dụng chữ ký và con dấu điện tử và căn cứ thông báo của Ban Thư ký ASEAN ngày 16/6/2021, Tổng cục Hải quan hướng dẫn Cục Hải quan các tỉnh, thành phố thực hiện như sau:

Cơ quan có thẩm quyền của Myanmar thông báo hệ thống đã được khắc phục để có thể kiểm tra thông tin C/O trên trang thông tin điện tử kể từ ngày 16/6/2021.

Việc kiểm tra tính hợp lệ của C/O thực hiện theo quy định hiện hành.

Tổng cục Hải quan thông báo để các đơn vị biết, thực hiện.

[Image: 210621_3107_TCHQ-GSQL_haiquanvietnam_01.jpg]