2924/TCHQ-GSQL ngày 15/06/2021

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh thành phố.

Tổng cục Hải quan nhận được phản ánh của một số doanh nghiệp thuộc Hội đồng kinh doanh Hoa Kỳ – ASEAN (USABC) về việc cơ quan hải quan yêu cầu doanh nghiệp nộp Thông báo kiểm tra chuyên ngành đối với từng lô hàng xuất khẩu khi làm thủ tục hải quan. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Về việc thông quan hàng hóa xuất khẩu phải kiểm tra chuyên ngành được quy định tại Điều 23 Nghị định số 85/2019/NĐ-CP ngày 14/11/2019 của Chính phủ, theo đó, tại khoản 2 quy định: “Trường hợp hàng hóa không thuộc Danh mục hàng hóa xuất khẩu phải kiểm tra chuyên ngành trước thông quan nhưng thực hiện kiểm tra chuyên ngành theo yêu cầu của người khai hải quan hoặc của nước nhập khẩu thì người khai hải quan không phải nộp kết quả kiểm tra cho cơ quan hải quan khi làm thủ tục hải quan”.

Đề nghị Cục Hải quan các tỉnh, thành phố chỉ đạo Chi cục Hải quan kiểm tra, rà soát, không yêu cầu doanh nghiệp nộp Thông báo kết quả kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất khẩu không thuộc diện kiểm tra chuyên ngành trước thông quan theo đúng quy định tại khoản 2 Điều 23 Nghị định số 85/2019/NĐ-CP nêu trên. Trường hợp phát hiện công chức không thực hiện đúng quy định thì kịp thời chấn chỉnh, xử lý và điều chuyển khỏi vị trí công tác.

Tổng cục Hải quan có ý kiến để Cục Hải quan các tỉnh, thành phố được biết.

[Image: 210615_2924_TCHQ-GSQL_haiquanvietnam_01.jpg]