3106/TCHQ-GSQL ngày 21/06/2021

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

Liên quan đến khai báo thông tin về số lượng hàng hóa trên C/O mẫu AJ do Nhật Bản phát hành, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau: 

Theo mẫu C/O mẫu AJ do Nhật Bản cấp ban hành kèm theo Phụ lục 8 Quyết định số 44/2008/QĐ-BCT ngày 08/12/2008 của Bộ Công Thương ban hành quy chế cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa mẫu AJ để được hưởng các ưu đãi theo Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện ASEAN- Nhật Bản, ô số 7 thể hiện thông tin số lượng. Ô số 5 thể hiện ký hiệu và số thùng/kiện; số và loại đóng gói; mô tả hàng hóa, bao gồm số lượng (nếu cần thiết) và mã số HS của hàng hóa ở cấp độ 6 số.

Theo đó, không bắt buộc khai thông tin số lượng tại ô số 5 trên C/O.

Trường hợp thông tin về số lượng hàng hóa tại ô số 7 được khai báo đầy đủ, phù hợp với quy định của Hiệp định, cơ quan hải quan đủ cơ sở xác định số lượng hàng hóa nhập khẩu được hưởng ưu đãi thì việc không thể hiện thông tin số lượng hàng hóa tại ô số 5 không ảnh hưởng đến tính hợp lệ của C/O.

Tổng cục Hải quan hướng dẫn để Cục Hải quan các tỉnh, thành phố thực hiện.

[Image: 210621_3106_TCHQ-GSQL_haiquanvietnam_01.jpg]