1112/GSQL-GQ5 ngày 10/06/2021

Kính gửi: Công ty cổ phần LEC Group.

(Đường số 4, khu công nghiệp Phú Mỹ I, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu)

Trả lời công văn số 29/2021/LECGROUP ngày 01/6/2021 của Công ty cổ phần LEC Group đề nghị hướng dẫn thủ tục hàng gửi kho ngoại quan; Cục Giám sát quản lý về hải quan có ý kiến như sau: 

1. Về thủ tục hải quan đối với hàng hóa đưa vào, đưa ra kho ngoại quan thực hiện theo quy định tại Điều 91 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, được sửa đổi bổ sung tại khoản 59 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính. 

2. Việc chuyển quyền sở hữu hàng hóa gửi trong kho ngoại quan do chủ hàng hóa thực hiện theo quy định tại Điều 63 Luật Hải quan, Điều 85 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan và khoản 8 Điều 91 Thông tư số 38/2015/TT-BTC, được sửa đổi bổ sung tại Thông tư số 39/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính. Trường hợp hợp đồng mua bán hàng hóa liên quan đến nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam thì thực hiện theo quy định của Luật thương mại, Luật quản lý ngoại thương và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.

Đề nghị Công ty căn cứ các quy định của pháp luật nêu trên, liên hệ với Chi cục Hải quan quản lý kho ngoại quan để được hướng dẫn làm thủ tục theo quy định.