1271/GSQL-GQ1 ngày 30/06/2021

Kính gửi: Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan nhận được công văn số 69/CVHP ngày 25/6/2021 của Công ty TNHH ĐTTM và Dịch vụ Tổng hợp Hưng Phát, công văn số 1547/HQTPHCM-TXNK ngày 16/6/2021 và công văn số 1597/HQTPHCM-TXNK ngày 21/6/2021 của Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh phản ánh vướng mắc liên quan đến thủ tục hải quan đối với tờ khai nhập khẩu ủy thác số 104038339860/E31 ngày 21/5/2021. Về việc này, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:

1. Liên quan đến vướng mắc nêu tại công văn số 1547/HQTPHCM-TXNK báo cáo vướng mắc về chính sách thuế đối với lô hàng nhập khẩu ủy thác theo loại hình sản xuất xuất khẩu đã phản ánh tại công văn số 1455/HQTPHCM-TXNK của Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh

Hiện nay, Cục Thuế xuất nhập khẩu đang có văn bản báo cáo, xin ý kiến các đơn vị thuộc Bộ Tài chính và sẽ có hướng dẫn Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh thực hiện sau.

2. Liên quan đến vướng mắc nêu tại công văn số 1597/HQTPHCM-TXNK của Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh về hủy tờ khai nhập khẩu.

a) Về trách nhiệm người khai hải quan

Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 29 Luật Hải quan, người khai hải quan phải khai đầy đủ, chính xác, rõ ràng các tiêu chí thông tin tờ khai hải quan.

Căn cứ quy định tại điểm b khoản 2 Điều 18 Luật Hải quan, người khai hải quan phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự xác thực của nội dung đã khai, các chứng từ đã nộp, xuất trình.

b) Về việc hủy tờ khai

Căn cứ quy định tại khoản 6 Điều 29 Luật Hải quan thì hàng hóa đang được làm thủ tục hải quan nhưng vẫn đang chịu sự giám sát hải quan, người khai hải quan được thay đổi loại hình nhập khẩu theo quy định của pháp luật về hải quan.

Căn cứ quy định tại điểm d.4 khoản 1 Điều 22 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 11 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, tờ khai hải quan nhưng người khai hải quan khai sai các chỉ tiêu thông tin quy định tại mục 3 Phụ lục II ban hành kèm Thông tư, trừ trường hợp tờ khai hải quan nhập khẩu đã thông quan hoặc giải phóng hàng và hàng hóa đã qua khu vực giám sát hải quan thì thuộc trường hợp được hủy tờ khai theo yêu cầu của người khai hải quan.

Căn cứ quy định tại mục 3 Phụ lục II ban hành kèm Thông tư số 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 39/2018/TT-BTC thì chỉ tiêu mã loại hình trên tờ khai nhập khẩu không được khai bổ sung.

Như vậy, trường hợp tờ khai nhập khẩu số 104038339862 đăng ký ngày 21/5/2021 tại Chi cục Hải quan quản lý hàng gia công, đã thực hiện kiểm tra hàng hóa, tờ khai chưa thông quan, hàng hóa vẫn nằm trong khu vực giám sát hải quan nhưng người khai hải quan khai sai chỉ tiêu mã loại hình và xuất trình đầy đủ hồ sơ chứng minh lý do khai sai mã loại hình thì thuộc trường hợp được hủy tờ khai.

Chi cục Hải quan quản lý hàng gia công phải chuyển toàn bộ hồ sơ, kết quả kiểm tra thực tế hàng hóa cho Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai mới để thực hiện thủ tục hải quan. Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai mới khi thực hiện thủ tục hải quan với lô hàng nhập khẩu này, cập nhật vào chỉ tiêu 1.68-Ghi chú nội dung: “tờ khai này thay thế tờ khai nhập khẩu số 104038339862/E31 ngày 21/5/2021 tại CCHQ quản lý hàng gia công, lý do: khai sai mã loại hình….”.

c) Về mã loại hình tờ khai mới

Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh hướng dẫn Công ty căn cứ mục đích sử dụng hàng hóa, hồ sơ, chứng từ có liên quan và đối chiếu với Quyết định số 1357/QĐ-TCHQ ngày 18/5/2021 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan về ban hành bảng mã loại hình xuất khẩu, nhập khẩu và hướng dẫn sử dụng để khai báo mã loại hình phù hợp.

Đề nghị Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh thực hiện đúng nội dung tại công văn số 3167/TCHQ-GSQL ngày 23/6/2021 của Tổng cục Hải quan về việc thực hiện thủ tục hải quan; đối với những vướng mắc thuộc thẩm quyền xử lý, đơn vị chủ động nghiên cứu, hướng dẫn Chi cục Hải quan trực thuộc và doanh nghiệp thực hiện theo quy định, chỉ báo cáo Tổng cục Hải quan các vướng mắc phát sinh vượt thẩm quyền, không để xảy ra tình trạng kéo dài thời gian thông quan, giải phóng lô hàng của doanh nghiệp.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan trả lời để Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh được biết, thực hiện.