2893/TCHQ-TXNK ngày 14/06/2021

Trong công tác quản lý nợ và thực hiện các hướng dẫn các quy định tại Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14, Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 và Thông tư số 06/2021/TT-BTC ngày 22/01/2021 của Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan hướng dẫn cụ thể một số điểm như sau:

1. Về việc áp dụng các biện pháp cưỡng chế:

Căn cứ quy định tại Điều 125 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 để thực hiện các biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế bao gồm:

“1. Các biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế bao gồm:
a) Trích tiền từ tài khoản của đối tượng bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế tại Kho bạc Nhà nước, ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng khác; phong tỏa tài khoản;
b) Khấu trừ một phần tiền lương hoặc thu nhập;
c) Dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;
d) Ngừng sử dụng hóa đơn;
đ) Kê biên tài sản, bán đấu giá tài sản kê biên theo quy định của pháp luật;
e) Thu tiền, tài sản khác của đối tượng bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế do cơ quan, tổ chức, cá nhân khác đang nắm giữ;
g) Thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, giấy phép thành lập và hoạt động, giấy phép hành nghề”.

Căn cứ theo quy định từ Điều 31 đến Điều 37 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế.

Căn cứ quy định tại Thông tư số 06/2021/TT-BTC ngày 22/01/2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế ngày 13 tháng 6 năm 2019 về quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

Yêu cầu các Cục Hải quan tỉnh, thành phố, Cục Kiểm tra sau thông quan áp dụng ngay các biện pháp đôn đốc thu nợ đối với người nộp thuế còn nợ tiền thuế, tiền phạt, tiền chậm nộp, đảm bảo thu hồi kịp thời nợ đọng thuế vào ngân sách nhà nước, giảm nợ đọng thuế.

Rà soát tất cả các trường hợp doanh nghiệp đang có nợ thuế quá hạn đến 90 ngày thì thực hiện các biện pháp cưỡng chế theo quy định để thu hồi các khoản nợ vào ngân sách nhà nước. Việc áp dụng các biện pháp cưỡng chế hành chính thì cơ quan hải quan nơi doanh nghiệp nợ thuế phải ban hành quyết định hành chính về quản lý thuế hoặc có văn bản đề nghị cơ quan chức năng liên quan trong việc thực hiện các biện pháp cưỡng chế hành chính về thuế theo quy định.

– Đối với việc áp dụng biện pháp cưỡng chế dừng làm thủ tục hải quan: Cơ quan hải quan phải ban hành Quyết định cưỡng chế dừng làm thủ tục hải quan, gửi đến đối tượng bị cưỡng chế và thông báo trên trang thông tin điện tử của ngành hải quan chậm nhất là 05 ngày làm việc trước ngày áp dụng biện pháp dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

– Đối với biện pháp cưỡng chế trích tiền từ tài khoản, phong tỏa tài khoản: Quyết định cưỡng chế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản, phong tỏa tài khoản được gửi cho người nộp thuế bị cưỡng chế, kho bạc nhà nước, tổ chức tín dụng nơi người nộp thuế bị cưỡng chế mở tài khoản và các tổ chức, cá nhân có liên quan kèm theo Lệnh thu ngân sách nhà nước ngay trong ngày ban hành quyết định cưỡng chế và được cập nhật trên trang thông tin điện tử của ngành hải quan.

2. Quyết định cưỡng chế chấm dứt hiệu lực kể từ ngày người nộp thuế đã nộp đủ số tiền thuế nợ bị cưỡng chế vào ngân sách nhà nước hoặc số tiền thuế nợ bị cưỡng chế được cơ quan quản lý thuế ban hành quyết định nộp dần tiền thuế nợ hoặc quyết định gia hạn nộp thuế hoặc quyết định miễn tiền chậm nộp tiền thuế hoặc thông báo không tính tiền chậm nộp. Cơ quan quản lý thuế ban hành Quyết định chấm dứt hiệu lực của quyết định cưỡng chế theo Mẫu số 08/CC tại Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định 126/2020/NĐ-CP.

3. Về mẫu thông báo tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt:

Điểm b.1 khoản 2 Điều 9 Thông tư 06/2021/TT-BTC ngày 22/01/2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn: “Trường hợp sau 30 ngày kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế, người nộp thuế chưa nộp tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt hoặc đã nộp nhưng số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt còn thiếu thì cơ quan hải quan thông báo cho người nộp thuế biết số tiền thuế, tiền phạt còn nợ, số ngày chậm nộp qua Hệ thống theo mẫu số 1 Phụ lục II hoặc bản giấy theo mẫu số 01/TXNK phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư này”

Đối với những nội dung liên quan đến nâng cấp Hệ thống Kế toán thuế tập trung, do hiện nay ngành Hải quan chuẩn bị xây dựng hệ thống Hải quan thông minh theo hướng thuê dịch vụ hệ thống CNTT hướng tới hải quan số theo chủ trương đầu tư đã được phê duyệt tại Quyết định 97/QĐ-BTC ngày 26/01/2021. Do đó, thông báo về việc người nộp thuế chưa nộp tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt hoặc thông báo số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt còn thiếu đề nghị các Cục Hải quan tỉnh, thành phố vẫn thực hiện theo theo mẫu số 01/TXNK phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư 06/2021/TT-BTC.

Về việc công khai các khoản thuế nợ, Tổng cục Hải quan đã đưa các khoản nợ của doanh nghiệp lên trang Website Hải quan: https://www.customs.gov.vn, Doanh nghiệp có thể truy cập vào website của cơ quan hải quan để thực hiện tra cứu tình trạng nợ thuế chi tiết theo tờ khai để thực hiện nghĩa vụ với Ngân sách nhà nước theo quy định (đính kèm bản chụp hướng dẫn).

4. Yêu cầu các Cục Hải quan tỉnh, thành phố niêm yết công khai nội dung tại điểm 3 trên tại trụ sở của cơ quan hải quan để doanh nghiệp được biết.

Tổng cục Hải quan thông báo để các Cục Hải quan tỉnh, thành phố được biết và thực hiện.

[Image: 210614_2893_TCHQ-TXNK_haiquanvietnam_01.jpg]
[Image: 210614_2893_TCHQ-TXNK_haiquanvietnam_02.jpg]
[Image: 210614_2893_TCHQ-TXNK_haiquanvietnam_03.jpg]
[Image: 210614_2893_TCHQ-TXNK_haiquanvietnam_04.jpg]