1126/GSQL-GQ4 ngày 11/06/2021

Kính gửi: Cục Hải quan TP Hà Nội.

Trả lời công văn số 1521/HQHN-GSQL ngày 25/5/2021 của Cục Hải quan TP Hà Nội vướng mắc về C/O mẫu D số tham chiếu 20215018810 cấp ngày 18/2/2021, Cục Giám sát quản lý về Hải quan – Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ hướng dẫn tại Phụ lục I ban hành kèm Thông tư số 10/2019/TT-BCT ngày 22/7/2019 của Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung Thông tư số 22/2016/TT-BCT ngày 03/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương thực hiện quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN, tiêu chí xuất xứ đối với hàng hóa có mã số HS 382499 và HS 210690 là RVC40 hoặc CTSH. Hàng hóa khai báo trên ô số 8 C/O đáp ứng hàm lượng giá trị khu vực RVC 93%. Theo đó, với mã số hàng hóa HS được xác định là 382499, hàng hóa vẫn đáp ứng tiêu chí xuất xứ theo quy định. Trường hợp không có nghi ngờ về xuất xứ hàng hóa nhập khẩu, sự khác biệt về mã số trên C/O với mã số trên tờ khai hải quan nhập khẩu không ảnh hưởng đến tính hợp lệ của C/O.

Đề nghị Cục Hải quan Tp. Hà Nội căn cứ hướng dẫn tại khoản 2 Điều 1 Thông tư số 62/2019/TT-BTC,ngày 5/9/2019 của Bộ Tài chính quy định về xác định xuất xứ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu để xử lý vụ việc.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan – Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan TP Hà Nội được biết, thực hiện.