1131/GSQL-GQ5 ngày 14/06/2021

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Cao Bằng.

Cục Giám sát quản lý về hải quan nhận được công văn số 605/HQCB-NV ngày 18/05/2021 của Cục hải quan tỉnh Cao Bằng về việc vướng mắc thực hiện Thông tư số 09/2020/TT-BTC ngày 14/5/2020 của Bộ Công Thương, Cục Giám sát quản lý về hải quan có ý kiến như sau: 

1. Ngày 27/4/2021, Bộ Công Thương có công văn số 2344/BCT-XNK về hoạt động kinh doanh tạm nhập, tái xuất hàng hóa. Tại công văn, Bộ Công Thương hướng dẫn chi tiết: Căn cứ theo phạm vi điều chỉnh tại Điều 1, Thông tư 09/2020/TT-BCT về lộ trình áp dụng cửa khẩu nhập khẩu, cửa khẩu xuất khẩu qua biên giới đất liền đối với hàng kinh doanh tạm nhập, tái xuất, kinh doanh chuyển khẩu và hàng tạm nhập tái xuất gửi kho ngoại quan thì hàng hóa gửi kho ngoại quan (không phải hàng hóa kinh doanh tạm nhập tái xuất, kinh doanh chuyển khẩu và hàng tạm nhập tái xuất gửi kho ngoại quan) không thuộc phạm vi điều chỉnh của Thông tư số 09/2020/TT-BCT. 

2. Ngày 8/6/2020, Tổng cục Hải quan đã có công văn số 3734/TCHQ-GSQL gửi Cục Hải quan các tỉnh, thành phố hướng dẫn triển khai Thông tư 09/2020/TT-BCT của Bộ Công Thương.

Đề nghị Cục hải quan tỉnh Cao Bằng căn cứ công văn hướng dẫn số 2344/BCT-XNK ngày 27/4/2021 của Bộ Công Thương và công văn số 3734/TCHQ-GSQL ngày 08/06/2020 của Tổng cục Hai quan, hướng dẫn doanh nghiệp kinh doanh loại hình hàng hóa gửi kho ngoại quan thực hiện thủ tục xuất khẩu, nhập khẩu qua các cửa khẩu xuất, cửa khẩu nhập theo đúng quy định hiện hành. Trường hợp phát sinh vướng mắc vượt thẩm quyền, báo cáo về Cục Giám sát quản lý về hải quan để được hướng dẫn.

Cục Giám sát quản lý về hải quan thông báo để Cục hải quan tỉnh Cao Bằng biết, thực hiện.