850/TCLN-KL ngày 28/06/2021

Kính gửi: Tổng cục Hải quan

Phúc đáp Văn bản số 2788/TCHQ-GSQL ngày 07/6/2021 của Tổng cục Hải quan về việc xác định vùng địa lý tích cực, Tổng cục Lâm nghiệp có ý kiến trao đổi như sau:

Việc xác định quốc gia thuộc vùng địa lý tích cực xuất khẩu gỗ vào Việt Nam là quốc gia xuất khẩu gỗ vào Việt Nam đã được quy định cụ thể tại Điều 5 Nghị định số 102/2020/NĐ-CP ngày 01/9/2020 của Chính phủ quy định Hệ thống bảo đảm gỗ hợp pháp Việt Nam. Mặt khác, quy định này cũng đã được thống nhất tại Hiệp định đối tác tự nguyện giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên minh Châu Âu về thực thi Luật Lâm nghiệp, quản trị rừng và thương mại lâm sản (VPA/FLEGT).

Tổng cục Lâm nghiệp tiếp thu góp ý của Tổng cục Hải quan về vấn đề nêu trên để nghiên cứu, tổng hợp và báo cáo cơ quan có thẩm quyền trong quá trình đánh giá tình hình thực hiện Nghị định số 102/2020/NĐ-CP. Trong thời điểm hiện nay, đề nghị Tổng cục Hải quan tiếp tục chi đạo, hướng dẫn Hải quan địa phương thực hiện xác định vùng địa lý tích cực xuất khẩu gỗ vào Việt Nam theo Văn bản số 655/TCLN-KL ngày 24/5/2021 của Tổng cục Lâm nghiệp về việc xác định vùng địa lý theo quy định tại Nghị định số 102/2020/NĐ-CP.

Tổng cục Lâm nghiệp trân trọng cảm ơn sự phối hợp của Tổng cục Hải quan.

[Image: 210628-850-TCLN-KL_haiquanvietnam_01.jpg]