3105/TCHQ-GSQL ngày 21/06/2021

Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh.

Trả lời công văn số 1133/HQHCM-GSQL ngày 10/5/2021 của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh trình bày vướng mắc liên quan đến C/O giáp lưng mẫu AANZ số tham chiếu 20205121875 ngày 22/12/2020 do Singapore cấp, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau: 

1. Về việc thể hiện số tham chiếu C/O ban đầu trên C/O giáp lưng: 

Căn cứ quy định tại Hiệp định Thành lập khu vực thương mại tự do ASEAN – Úc – Niu Di-lân (AANZFTA) và điểm d khoản 3 Điều 10 Thông tư số 31/2015/TT-BCT ngày 24/9/2015 của Bộ Công Thương, C/O giáp lưng phải bao gồm các thông tin liên quan đến C/O ban đầu phù hợp với yêu cầu thông tin tối thiểu nêu tại Phụ lục IV Thông tư số 31/2015/TT-BCT. Như vậy, mặc dù thông tin tối thiểu của C/O mẫu AANZ có thông tin số tham chiếu của C/O nhưng đối với C/O giáp lưng không bắt buộc phải thể hiện số tham chiếu của C/O ban đầu mà chỉ cần thể hiện các thông tin liên quan và phù hợp với C/O gốc. 

2. Về việc C/O giáp lưng được cấp dựa trên nhiều C/O ban đầu: 

Qua kiểm tra công văn số 1133/HQHCM-GSQL và hồ sơ gửi kèm thấy rằng C/O giáp lưng mẫu AANZ số tham chiếu 20205121875 ngày 22/12/2020 được Singapore cấp dựa trên 02 C/O mẫu AANZ do Úc cấp. Tuy nhiên, Hiệp định AANZFTA hiện không quy định việc cấp C/O giáp lưng được cấp dựa trên nhiều C/O ban đầu.

Do đó, Tổng cục Hải quan sẽ tiến hành xác minh C/O mẫu AANZ số tham chiếu 20205121875 với cơ quan cấp C/O của Singapore và thông báo cho đơn vị khi nhận được kết quả trả lời.

Tổng cục Hải quan trả lời để đơn vị biết và thực hiện.

[Image: 210621_3105_TCHQ-GSQL_haiquanvietnam_01.jpg]