1114/GSQL-GQ1 ngày 10/06/2021

Kính gửi: Công ty TNHH Thiên Ân Dược.

(đ/c: Lô BT 34 – lô BT 39 khu dân cư dịch vụ và đấu giá tạo vốn xây dựng cơ sở hạ tầng, P. Đình Bảng, TX. Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh)

Trả lời công văn số 01/2021 CV-TAD ngày 31/5/2021 của Công ty TNHH Thiên Ân Dược về đề nghị hướng dẫn thủ tục đối việc xuất khẩu dược liệu Kê huyết đằng, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau: 

Tại Thông tư số 48/2018/TT-BYT ngày 28/12/2018 của Bộ Y tế quy định mặt hàng “Huyết đằng” có HS 1211.90.19 thuộc Phụ lục 1 – Danh mục mã số hàng hóa đối với dược liệu xuất khẩu, nhập khẩu ban hành kèm theo Thông tư.

Tại khoản 1 Điều 92 Nghị định số 54/2017/NĐ-CP ngày 08/05/2017 của Chính phủ quy định về chứng từ chuyên ngành phải nộp/ xuất trình cho cơ quan hải quan để thông quan hàng hóa là thuốc, nguyên liệu làm thuốc xuất khẩu.

Theo đó, khi thông quan hàng hóa, đối với trường hợp cơ sở xuất khẩu là cơ sở kinh doanh dược phải nộp bản sao có đóng dấu xác nhận của cơ sở xuất khẩu giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược và xuất trình bản chính hoặc bản sao có chứng thực để đối chiếu.

Đề nghị Công ty căn cứ các quy định nêu trên để thực hiện, trường hợp còn vướng mắc, đề nghị Công ty liên hệ với Bộ Y tế là Bộ quản lý chuyên ngành đối với mặt hàng dược liệu để được hướng dẫn.

Cục Giám sát quàn lý về Hải quan trả lời để Công ty được biết.