3631/TCHQ-GSQL ngày 19/07/2021

Kính gửi: Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam.

Tổng cục Hải quan nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam kính chào Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam và phúc đáp công hàm số 58/BF-2021 về vướng mắc liên quan đến ghi nhãn phụ đối với hàng hóa nhập khẩu như sau: 

1. Về ghi nhãn phụ: 

Tại khoản 3 Điều 7 Nghị định số 43/2017/NĐ-CP ngày 14/4/2017 của Chính phủ quy định:

“Hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam mà trên nhãn chưa thể hiện hoặc thể hiện chưa đủ những nội dung bắt buộc bằng tiếng Việt thì phải có nhãn phụ thể hiện những nội dung bắt buộc bằng tiếng Việt và giữ nguyên nhãn gốc của hàng hóa. Nội dung ghi bằng tiếng Việt phải tương ứng với nội dung ghi trên nhãn gốc.”

Tại khoản 4 Điều 9 Nghị định số 43/2017/NĐ-CP ngày 14/4/2017 của Chính phủ quy định:

“Hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam mà nhãn gốc không phù hợp với quy định của Nghị định này thì tổ chức, cá nhân nhập khẩu phải ghi nhãn phụ theo quy định tại khoản 3 Điều 7 và các khoản 3, 4 Điều 8 của Nghị định này khi đưa ra lưu thông và phải giữ nguyên nhãn gốc”.

Như vậy, căn cứ các quy định trên, việc ghi nhãn phụ đối với hàng hóa nhập khẩu được thực hiện khi đưa ra lưu thông và phải giữ nguyên nhãn gốc. 

2. Về việc cơ quan hải quan kiểm tra việc dán nhãn trên hàng hóa nhập khẩu khi làm thủ tục thông quan: 

Đối với hàng hóa nhập khẩu phải kiểm tra thực tế, cơ quan hải quan thực hiện kiểm tra việc ghi nhãn hàng hóa trên nhãn gốc theo quy định tại Nghị định số 43/2017/NĐ-CP nêu trên và đối chiếu, kiểm tra thông tin trên nhãn của hàng hóa nhập với thông tin khai trên tờ khai hải quan nhập khẩu để xác định việc ghi nhãn hàng hóa nhập khẩu đúng với quy định tại Nghị định số 43/2017/NĐ-CP.

Nhân dịp này, Tổng cục Hải quan nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam xin gửi tới Đại sứ quan Pháp lời chào trân trọng.

[Image: 210719%2B-%2B3631-TCHQ-GSQL_haiquanvietnam_01.jpg]