Mức độ hài lòng của DN trong thực hiện thủ tục hành chính XNK năm 2020

Báo cáo kết quả khảo sát mức độ hài lòng của doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính XNK năm 2020