Báo cáo kết quả khảo sát mức độ hài lòng của doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính XNK năm 2020