3825/TCHQ-GSQL ngày 30/07/2021

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định.

Trả lời công văn số 278/UBND-VP6 ngày 29/7/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định về việc nêu tại trích yếu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau: 

Tổng cục Hải quan thống nhất với đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định về việc cho phép Công ty CP Tập đoàn Đầu tư phát triển Trường An được thực hiện thủ tục hải quan đối với lô xăng dầu nhập khẩu tại Chi cục Hải quan Nam Định – Cục Hải quan Hà Nam Ninh; và thực hiện thông quan lô hàng nêu trên tại phương tiện vận tải nhập cảnh neo đậu tại khu neo đậu chuyển tải xăng dầu tại cửa Lạch Giang, Nam Định; cụ thể: 

1. Công ty CP Tập đoàn Đầu tư phát triển Trường An thực hiện thủ tục hải quan và thông quan đối với lô xăng dầu nhập khẩu của theo quy định tại khoản 7 Điều 4, khoản 1 Điều 6 Thông tư số 69/2016/TT-BTC ngày 06/5/2016 của Bộ Tài chính.

2. Chi cục Hải quan Nam Định – Cục Hải quan Hà Nam Ninh thực hiện giám sát hàng hóa và phương tiện vận tải nhập cảnh trong toàn bộ quá trình làm thủ tục hải quan cho đến khi hàng hóa được thông quan tại phương tiện vận tải nhập cảnh neo đậu tại khu neo đậu chuyển tải xăng dầu tại cửa Lạch Giang, Nam Định theo quy định tại khoản 7 Điều 4 Thông tư số 69/2016/TT-BTC, Quyết định số 3577/QĐ-TCHQ ngày 10/12/2019 của Tổng cục Hải quan.

Tổng cục Hải quan trả lời để Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định được biết.

[Image: 210730%2B-%2B3825-TCHQ-GSQL_haiquanvietnam_01.jpg]