3436/TCHQ-PC ngày 08/07/2021

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Bình Phước

Trả lời Văn bản số 972/HQBP-NV đề ngày 15/6/2021 của Cục Hải quan tỉnh Bình Phước về vướng mắc trong quá trình xử phạt vi phạm hành chính, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau: 

– 02 mẫu Quyết định tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính là mẫu MQĐ 11 và MQĐ 12 ban hành kèm theo Thông tư 90/2020/TT-BTC ngày 11/11/2020 của Bộ Tài chính quy định các mẫu biểu sử đụng để xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan được xây dựng trên cơ sở quy định tại Nghị định 97/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 81/2013/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính và được áp dụng cụ thể như sau: 

+ Mẫu MQĐ 11 dùng để quy định tịch thu tang vật vi phạm hành chính căn cứ theo Điều 26, khoản 4 Điều 126 Luật Xử lý vi phạm hành chính đối với trường hợp quá thời hạn tạm giữ nếu người vi phạm không đến nhận hoặc không xác định được người vi phạm thì thực hiện thủ tục thông báo, niêm yêt công khai trước khi ra quyết định tạm giữ. 

+ Mẫu MQĐ 12 dùng để tịch thu tang vật vi phạm hành chính căn cứ theo Điều 65 Luật Xử lý vi phạm hành chính quy định không ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong trường hợp không xác định được đối tượng vi phạm hành chính. 

– Về sửa đổi, bổ sung Nghị định số 128/2020/NĐ-CP: Tổng Cục Hải quan chủ yếu tập trung sửa các nội dung do Luật Xử lý vi phạm hành chính sửa đổi, bổ sung giao quy định chi tiết và xử lý các vướng mắc có tính phổ biến để đảm bảo phù hợp trong triển khai thực hiện trong toàn ngành. Do đó, các kiến nghị của Cục Hải quan tỉnh Bình Phước, Tổng cục ghi nhận, xem xét sửa đổi, bổ sung khi xây dựng Nghị định thay thế Nghị định số 128/2020/NĐ-CP ở giai đoạn sau.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan tỉnh Bình Phước biết, thực hiện theo đúng quy định.

[Image: 210708-3436-TCHQ-PC_haiquanvietnam_01.jpg]